• Gárdony

Szervezeti, személyzeti adatok

I./1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Gárdony Város Önkormányzat

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Központi telefonszámok: 0622/570-100, 0622/570-027, 0622/570-028, 22/355-370

Telefaxszám: 22/355-375

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu

Hivatali kapu rövid név: GARDONYONK           KRID azonosító: 651512321

Honlap: www.gardony.hu

 

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Központi telefonszámok: 0622/570-100, 0622/570-027, 0622/570-028, 22/355-370

Telefaxszám: 22/355-375

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu

Hivatali kapu rövid név: GARDONYPH               KRID azonosító: 600139746

Honlap: www.gardony.hu

 

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:       08.00 - 12.00; 13.00 - 17.30

Szerda:     08.00 - 12.00;

Péntek:     08.00 - 12.00

 

Elérhetőségek

Bankszámlaszámok

 

I./2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Hatósági Iroda

Adócsoport

Ellátja a hatáskörébe utalt központi és helyi adók bevallásával, kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, ellenőrzésével, a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés – halasztás engedélyezésével, az adó mérséklésével és elengedésével, behajthatatlanság vagy elévülés miatti törlésével és adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a behajtásra kimutatott köztartozások behajtásával és nyilvántartásával összefüggő teendőket.

Intézi az adóügyekben érkező kérelmeket és megkereséseket.

Kiállítja az adó- és értékbizonyítványokat (hagyatéki ügyek kivételével).

Teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat.

 

Építési és Műszaki Csoport

Ellátja a villamosenergia, gázenergia felhasználásával kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat,

különösen: temető üzemeltetéssel kapcsolatos, - szilárd- és folyékonyhulladék kezelésével kapcsolatos, fürdőhelyek kijelölésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a távközléssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a környezet- és természetvédelemmel, vadászattal kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közterületek használatával kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közterületek, utcák elnevezésével, házszámozással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a helyi építési szabályzattal, szabályozási terv készítésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a településrendezéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó adatvédelmi feladatokat.

Ellátja a közútkezelői feladatokat.

Vezeti a feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, kimutatásokat, elvégzi a statisztikai adatszolgáltatásokat.

Gondoskodik a feladatkörébe tartozó területeken a pályázati lehetőségek kihasználásáról.

 

Igazgatási Csoport

Állampolgársági honosítási ügyek.

Névváltozási ügyek.

Születési, halotti, házassági anyakönyvezés, ezzel összefüggő adatszolgáltatási feladatok, és okiratok kiállítása, nyilvántartások vezetése.

Hazai anyakönyvezésben közreműködés.

Hatósági bizonyítványok kiadása.

Robbanóanyagok bejelentésével, nyilvántartásával, megsemmisítésével kapcsolatos ügyek.

Talált tárgyak kezelése.

Hagyatéki ügyek.

Birtokvédelmi ügyintézés.

Lakás- és helyiséggazdálkodási ügyek.

Lakáscélú munkáltatói kölcsön ügyek.

Lakásfenntartási támogatások.

Önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos ügyek.

Köztemetés engedélyezésével kapcsolatos ügyek.

Ápolási díj ügyek.

Külföldiek ingatlanszerzéséhez nyilatkozat kiadásával kapcsolatos ügyek.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kiskorú gyermekek vonatkozásában.

Születési hozzájárulás megállapítása.

Hagyatéki ügyintézés.

Megkeresések alapján környezettanulmányok lefolytatása.

Üzletek bejelentésével és működési engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Szálláshelyek engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Telepengedélyezéssel kapcsolatos eljárások.

Piacok, vásárok engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Zajos, táncos rendezvények engedélyezése.

Zajvédelmi ügyek.

Állattartási ügyek.

Fakivágás engedélyezése.

Méhészek nyilvántartása.

Mező- és erdőgazdálkodási ügyek.

Környezettanulmányok, helyszínelés a feladatkörébe tartozó ügyekben.

Együttműködés FÓKUSZ Szociális Szolgálattal.

Együttműködés egyéb, a szociális gondoskodásban résztvevő intézményekkel, társadalmi szervekkel.

Hatósági, törvényességi ellenőrzések.

Valamennyi feladatkörhöz előírt nyilvántartás vezetése, statisztika készítése.

Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó adatvédelmi feladatokat.

 

Pénzügyi Iroda

A költségvetési bevételekre vonatkozó számítások elvégzése, a kiadási igények felmérése.

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezetének összeállítása (mérlegkészítés).

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe vont működési, fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében az operatív gazdálkodás pénzügyi feladatainak lebonyolítása.

Feladata megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatalhoz csatolt részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása.

Feladata a megrendelések, kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvelése, bizonylatolása, állóeszköz-, anyag- és készletbeszerzés, gazdálkodás, pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése.

Vezeti az előíráson alapuló bevételek és előírt egyéb (bér, létszám, ÁFA, SZJA, stb.) nyilvántartásokat, intézkedik a bevételi hátralékok ügyében.

Elszámolja, intézi a kifizetéseket terhelő levonásokat.

Biztosítja a pénzforgalmi szabályzat érvényesülését (utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) a kötelezettségvállalás során.

Kezeli a költségvetési, letéti, lakásépítési, a hitel- és közmű-finanszírozási számlákat.

Gondoskodik az intézmények pénzellátásáról, gazdálkodásuk figyelemmel kíséréséről, pénzmaradványaik felülvizsgálatáról.

Ellátja a költségvetéssel összefüggő egyéb szervezési feladatokat.

Elvégzi a leltározást, selejtezést.

Vagyonkataszter kezelése, karbantartása.

Vezeti a Polgármesteri Hivatal és azok bélyegző-nyilvántartását, akiknek ellátja egyes pénzügyi-gazdasági feladatait.

 

Polgármesteri Kabinet

Rendezvények szervezése.

Városmarketing.

Nemzetközi kapcsolatok.

Kapcsolattartás idegenforgalmi, kulturális intézményekkel, szervezetekkel, partnertelepülésekkel.

Gárdony Város honlapja informatív tartalmának kezelése.

Vagyonkezeléssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek előkészítése, lebonyolítása.

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok.

Egyéb városüzemeltetési feladatok.

Koordinálja az önkormányzat pályázati tevékenységét, gondoskodik a feladatkörébe tartozó területeken a pályázati lehetőségek kihasználásáról, a pályázati támogatásokkal kapcsolatos elszámolások elkészítéséről.

Ellátja a bérbe adott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos bérbeadási jogkörből adódó feladatokat.     

Gondoskodik az önkormányzati beruházási, felújítási programok, koncepciók előkészítéséről, a beruházási, felújítási feladatok költségvetésének elkészítéséről, tervezéséről, lebonyolításáról, ellenőrzéséről.

 

Szervezési-, Jogi- és Humánpolitikai Iroda

Gondoskodik a képviselő-testület működéséről, különösen megszervezi a testület összehívását, gondoskodik az előterjesztések előkészítéséről, törvényességi ellenőrzéséről, azok bizottsági véleményeztetéséről.

Gondoskodik a bizottságok működéséről, különösen megszervezi azok összehívását, tájékoztatását.

Gondoskodik a képviselő-testület, az Ügyrendi Bizottság és az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, továbbításáról, a lakosság tájékoztatásáról; a döntések, rendeletek megszövegezéséről.

Gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről.

Gondoskodik a képviselői kérdésekre, interpellációkra történő válaszadásokról.

Figyelemmel kíséri a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását, a végrehajtás helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Gondoskodik a feladatkörébe tartozó, illetve más iroda feladatkörébe nem tartozó előterjesztések előkészítéséről.

Gondoskodik a polgármesteri hatáskörbe tartozó feladatok ellátásáról, a kifejezetten más iroda feladatkörébe utalt ügyek kivételével.

Megszervezi a lakossági fórumokat, közmeghallgatásokat.

Gondoskodik az országgyűlési, helyi képviselő választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Gondoskodik a népösszeírással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Közreműködik a Hivatal, a feladatkörébe tartozó intézmények, szervezetek törvényességi ellenőrzésében.

Gondoskodik az önkormányzat számítógép és távközlési hálózatának és gépparkjának üzemeltetéséről és fejlesztéséről.

Gondoskodik az önkormányzat számítástechnikai eszközeinek, telefon, fénymásoló beszerzéseinek előkészítéséről, karbantartásáról, ezen rendszerek igénybevételének és költségeinek nyomon követéséről, a hivatalban használt szoftverek aktualizálásáról.

Közreműködik az oktatási, közművelődési pályázatok elkészítésében.

Ellátja az egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, más kulturális tevékenységgel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatokat.

Ellátja az oktatással, képzéssel, különösen a közoktatással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatokat.

Gondoskodik a különböző közlemények, hirdetmények megjelenítéséről.

Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó adatvédelmi feladatokat.

Gondoskodik a feladatkörébe tartozó ügyekben a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről, és statisztikai adatszolgáltatásról.

Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó intézményekkel, szervezetekkel.

Gondoskodik a Hivatalban a takarítási feladatok ellátásáról.

Ellátja a hivatali gépjárműhasználattal kapcsolatos feladatokat.

Ellátja az iratkezelési és megőrzési feladatokat.

Ellátja a leírói feladatokat.

Hirdetmények kifüggesztése.

Közterület-felügyelet irányítása.

Ellátja a polgári védelmi, honvédelmi, tűzvédelmi feladatokat.

Ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

Oldal nyomtatása
Fel