• Gárdony

Bemutatkozás

Pályázati felhívás TOP-7.1.1-16 értelmében, arra jelentkezve elkezdődött Gárdonyi kulturális, közösségi programok tervezése, szervezése, a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) pályázat előkészítése.
Az alapító tagok nyilvántartásba vétele megtörtént (Nyilvántartásbavételi lap). 
 
CLLD-ről röviden

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye
a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD Community-led Local Development (CLLD)) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.
A HACS alakításának feltételeit a 1303/2013/EU Rendelet 34. cikke (továbbiakban: EU Rendelet) szabályozza.
A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.

A jelen közleményt követően megjelenő, a CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft ERFA-ESZA forrás és hazai társfinanszírozás együttesen, amelyből a megvalósításra kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettől függően a HACS-onként maximálisan felhasználható forrás az alábbi kategóriákra bomlik:
- 10 001-18 000 fő lakónépességű a lakónépesség figyelembe vétele a KSH 2014-ben kiadott helységnévtára alapján történik akcióterület: 500 millió Ft;
- 18 001-60 000 fő lakónépességű akcióterület: 800 millió Ft;
- 60 001-150 000 fő lakónépességű akcióterület: 1500 millió Ft.

A helyi akciócsoportok megszervezésének alapelvei:
A regisztráció érdekében szükséges azonosítani azt a városi területet, amelyen belül a HACS tevékenykedni szándékozik. A terület kijelölésénél szükséges figyelembe venni, hogy a TOP-ból a 10 000 fő lakónépességnél nagyobb lakosságszámú, városi jogállású településeken biztosíthat forrást Ennek megfelelően a CLLD eszköz megvalósítására kijelölt egymással összefüggő terület lakossága legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fő lehet.
Olyan együttműködést szükséges létrehozni, amely keretében biztosítható, hogy a helyi társadalmi-gazdasági érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát.
A megalakult helyi közösség (HACS) vállalja, hogy a regisztrációs felhívást követően - a megjelenő tervezési felhívás által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelően - elkészíti integrált, területi alapú, kulturális és közösségfejlesztési tartalmú helyi fejlesztési stratégiáját (HFS).
A helyi közösség vállalja, hogy a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében készíti el e helyi fejlesztési stratégiát.
Tekintettel arra továbbá, hogy a beruházásoktól elvárt eredményeként javulni, illetve bővülni fog az érintett városok kulturális és közösségi tereinek és szolgáltatóinak infrastrukturális és szolgáltatási minősége, a stratégiának kulturális és közösségi fejlesztésekre irányulónak kell lennie.
A TOP 7. prioritástengelye két alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap forrásait ötvözi. Ezért szükséges, hogy a HACS szervezetek által készített helyi fejlesztési stratégia mindkét alap forrásaival tervezzen (azaz nem fogadható el olyan stratégia, amely csak infrastrukturális beavatkozásokat, vagy éppen ellenkezőleg, csak programszerű akciók közösségi akciók, események (közösségi találkozók, helyi erőforrások, helyi történelem feltárása, helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, részvételi fórumok elindítása, működtetése, stb.) megvalósítását tervezi).

A CLLD célja:

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.
A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A CLLD eszköztől várt eredmények:

Az elvárt eredmény elsődlegesen:
- az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása;
- a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
- a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
- a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
- innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.
A prioritási tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére irányul. Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással készülő helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdaság fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is (indikatív célok: városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése; városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása; közterek "közösségi tér funkcióinak” bővítése).
A prioritási tengely ESZA intézkedése a helyi közösségszervezésre irányul a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva. Az intézkedés a közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő közösségszervezési-, és fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket valósít meg (szintén indikatív célok: helyi közösségszervezési tevékenységek; helyi identitást erősítő tevékenységek; megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása; helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek; helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése, stb.).

A prioritástengely keretében megjelenő két intézkedés:
7. A: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással készülő helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdasági fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.
A támogatás keretében megvalósulhat:
- A városi helyi akciócsoportok (HACS) fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez kapcsolódó projekt-előkészítési tevékenység.
- Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése. Például városi könyvtárak, közösségi házakban elektronikus könyv-, zene és filmtár kialakítása és szolgáltatási kínálatának bővítése, új szolgáltatások bevezetése - pl. innovatív olvasó, illetve filmnéző és zenehallgató szoba kialakítása stb. - elsősorban, de nem kizárólagosan fiatalok, gyermekes családok, gyerekek részére.
- Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása, beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket is. A beavatkozás keretében a leromlott állapotú közösségi terek felújítása fog megtörténni olyan módon, hogy a lakosság különböző célcsoportjainak igényeit minél hatékonyabban tudja szolgálni. A fiataloknak például szabadidős infrastruktúra - pl.: parkour gyakorló pálya, gördeszkás, biciklis gyakorlópálya, szabadtéri, ingyenes fitness edzőpálya stb. - kiépítése, míg a családosoknak hagyományos, ugyanakkor biztonságos szolgáltatások garantálása - játszóterek stb. - míg az idősebb korosztálynak a közösségi tevékenységeket elősegítő eszközök telepítése.
- Közterek "közösségi tér funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása.
- A városi közösségi terek funkcióinak kialakításakor a helyi gazdaságfejlesztés szempontját is szükséges szem előtt tartani, ezért támogatott olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi termékek bemutatására, innovatív formában történő értékesítésére, a helyi hagyományok, kulturális örökség részét képező, arra építő, értékeit továbbvivő helyi termékek előállításának bemutatására, oktatására (pl. kézműves alkotóházak), illetve a fiatalabb korosztály számra a kreativitást fejlesztő innovatív tevékenységek elsajátítására. Támogatható továbbá a kultúrához kapcsolódó gazdasági tevékenységekre (kulturális gazdaság) alkalmas helyszínek kialakítása, biztosítása. Az intézkedés keretében az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, valamint a helyi gazdaság közösségi megoldásait támogató beruházások végrehajtása is támogatható.

7. B: Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
Az intézkedés a közösség által irányított helyi fejlesztések ESZA elemeit tartalmazza, amely közvetlenül kapcsolódik a prioritástengely ERFA finanszírozású intézkedéséhez. Az intézkedés kísérleti jelleggel, korlátozott számú városban valósul meg.
A támogatás keretében megvalósulhatnak:
- helyi közösségszervezési tevékenységek;
- helyi (városrészi, szomszédsági) identitást erősítő tevékenységek: helytörténeti, honismereti, helyi örökség programok, helyi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek átadása, felelevenítése, a helytörténeti és helyismereti- a kulturális örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában történő bemutatása;
- folyamatos, helyi (városrészi, szomszédsági) társadalmi párbeszédet fenntartó egyeztetési megoldások kialakítása és működtetése (állampolgári tanácsok, kerekasztalok stb.), kiemelten a lakótelepeken;
- megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő-eltöltés minőségének javítása, közösségi önképzési folyamatok helyszínnel és programokkal történő támogatása (közösségi tér esetében az adott tér (intézmény) közösségi bevonásra építő irányítása, köztér esetén annak programokkal, közösségi aktivitással való megtöltését és egyben állagmegóvását is elősegítő lakossági együttműködések);
- helyi (városrészi, szomszédsági) aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek (önkéntes tevékenységek, kulturális- és sportprogramok megszervezése, adományozói kultúra fejlesztése stb.);
- helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése területileg jól körülhatárolt kisközösségekben, pl.: beszerzői, termelői közösségek, helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése;
- helyi vállalkozások információs adatbázisainak és online elérhetőségének kialakítása, a kereskedelmi-kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése;
- helyi hagyományokra épülő kézműves (népi) mesterségek újratanítása a kulturális intézmények, a civil, a kézműves mesterek, vállalkozások együttműködésének keretében, szakmaismertető és bemutató programsorozatok, kiállítások, helyi tehetségek, kreatív személyek sikeres életpályák bemutatása, vándorkiállítások, a helyi identitás és kötődés erősítése érdekében;
- "Versenyképesen a munkaerőpiacon” program elindítása: a humán erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a munkaerő-piacra történő bekapcsolódás eszközeivel: a helyi tudásra, hagyományokra, a civil és üzleti szereplők együttműködésére épülő, a helyi vállalkozási kultúrát fejlesztő szociális gazdaság, szolidáris gazdaság jellegű kezdeményezések;
- közösségi terekhez kapcsolódóan a városi környezeti fenntarthatóság és környezettudatossági akciók, programok végrehajtása.


 
 
Oldal nyomtatása
Fel