• Gárdony

Testületi ülések

II./8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei

A képviselő-testület ülései

Helye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Városháza földszinti tanácskozó terme

A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart. A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A képviselő-testület üléseit a polgármester a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja.

A képviselő-testület üléseit munkatervben ütemezi. A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni a helyi képviselőktől, a városban működő egyházak, rendőrség, intézmények vezetőitől, az önkormányzat bizottságainak nem képviselő tagjaitól.

A munkatervhez javaslatot tehetnek a városban működő érdekvédelmi szervezetek, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervek.

A munkatervet a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén kell előterjeszteni.

A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett időpontját, napirendjét.

2020. évi munkaterv

A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a nyilvánosságot - a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével, valamint a városi honlapon keresztül - tájékoztatni kell.

Az ülések előkészítése

A képviselő-testület ülésének napirendjéhez írásos előterjesztés készül, ami helyzetértékelő, tényfeltáró, elemző részből és határozati javaslatból vagy javaslatokból áll.

Ülések nyilvánossága

A képviselő-testület üléstermének tanácskozás céljára rendelt részében az ülés tartama alatt csak a meghívottak tartózkodhatnak.

A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet, és tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthat.

Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot figyelmeztetheti, az ülésről kiutasíthatja.

Ha a hozzászóló vagy közbeszóló képviselő a testületi ülés tekintélyét vagy képviselőt sértő kifejezést használ, a polgármester rendre utasíthatja. Képviselői rendzavarás esetén a polgármester javaslatára a képviselő-testület a hozzászólótól a szót megvonhatja. Ismétlődő vagy súlyos rendzavarás esetén a képviselő tiszteletdíja csökkenthető. Az ismétlődő vagy súlyos rendzavarás megállapítása, valamint a képviselő tiszteletdíj csökkentése kérdésében a polgármester javaslatára a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

Azt, aki a zárt ülésen a helyiségben jogosulatlanul tartózkodik, a polgármester távozásra hívhatja fel, szükség esetén kiutasíthatja.

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai

1.  A Testületi ülés a december havi munkaterv szerinti ülésén a következő naptári évre jogalkotási programot fogad el.

2.  A jogalkotási program a Testületi ülés munkaterv szerinti ülései szerint tartalmazza:

2.1 az új tárgykörben megalkotandó és a hatályos önkormányzati rendeleteket módosító rendelet-tervezetek címét,

2.2 az előkészítésért felelős személyek (előterjesztő, közreműködő) megnevezését.

3.  A jogalkotási programban szereplő rendelet-tervezetek kapcsán

3.1. a társadalmi szervezet,

3.2. alapítvány, közalapítvány

3.3. magánszemély

3.4. gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: egyeztetésben résztvevő) javaslatot fogalmazhat meg (a továbbiakban: előzetes javaslat).

4.  A egyeztetésben résztvevő az előzetes javaslatát a közreműködőhöz, a rendelet-tervezettel érintett munkaterv szerinti ülést megelőző hetedik hét első napjáig, írásban juttatja el.

5.  Az előzetes javaslat tartalmazza:

5.1. az egyeztetésben résztvevő nevét,

5.2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,

5.3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát

5.4. a rendelet-tervezet címét,

5.5. a javaslatot, észrevételt,

5.6. a javaslat indokait,

5.7. az egyeztetésben résztvevő aláírását.

6.  Az előzetes javaslatot a rendelet-tervezetről szóló előterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának vagy elvetésének indoka.

7.  Az önkormányzat honlapján a Testületi ülési anyagokban közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban az egyeztetésben résztvevő a rendelet-tervezetet tárgyaló Testület ülését megelőző hétfőig írásban módosítást javasolhat (a továbbiakban: módosító javaslat) a jegyzőnél.

8.  A módosító javaslat tartalmazza:

8.1. az egyeztetésben résztvevő nevét,

8.2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,

8.3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát

8.4. a rendelet-tervezet címét,

8.5. a jogalkotásról szóló törvényben előírtaknak megfelelő szövegszerű módosítást,

8.6. a jogalkotásról szóló törvényben előírt előzetes hatásvizsgálatot tartalmazó dokumentumot,

8.7. a jogalkotásról szóló törvényben előírt indokolási kötelezettségnek megfelelő indokolást,

8.8. az egyeztetésben résztvevő aláírását.

9.  A hiánytalan javaslatot az illetékes Bizottság ülésén ismertetni kell. Ha az egyeztetésben résztvevő kérte meghallgatását, a bizottság ülésének időpontjáról elektronikusan tájékoztatni kell.

10. Amennyiben az illetékes Bizottság a javaslatot támogatja, az bizottsági véleményként a Testület elé kerül.

11. Az egyeztetésben résztvevő a Testület ülésén a 14. §-ban meghatározottak szerint szólalhat fel.

Rendeletek

 

Oldal nyomtatása
Fel