Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás a Gárdony 6036/59 hrsz-ú ingatlan egy részének bérletére

Beküldési határidő:  2021. március 22. 10:001. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat

Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

2. Az ingatlan jellemző adatai: a 6036/59 hrsz-ú ingatlanból a későbbiek során kialakított összesen 1,8076 ha nagyságú ingatlan, melynek részét képezi a strand bejárati épületében található 2 db apartman is.

3. A bérbeadás feltételei:

Az ingatlan bérleti díjának legalacsonyabb összege: br. 5.000.000,- Ft/év.

A bérlet időtartama: 5 + 5 év.

Fizetési feltételek: 2 egyenlő részletben, minden év június 30-ig, valamint augusztus 31-ig.

A terület hasznosításával kapcsolatos elvárások:

- egy komplex, mindenki számára elérhető modern vízisport bázis (windsurf, kitesurf, wingsurf) kialakítása, a jogszabályoknak megfelelő működtetése

- kiemelt feladat a sportágak szakember általi magas szintű oktatása

- elvárás az egész évben történő üzemeltetés

- helyi oktatási intézmények bevonása sport táborok, napközis táborok formájában

- a tevékenységhez surftárolók, közösségi terek, fűtött öltözők létesítése

- a vízre jutás feltételeinek biztosítása

- parkolás biztosítása a területen belül

- a kemping rész üzemeltetése

- a kemping rész üzemeltetéséhez kapcsolódóan minimum 3 év kereskedelmi szálláshely szolgáltatás szakmai tapasztalat

- fák, árnyékolók telepítése

- a teljes bázis területén a kivitelezés megújuló energiaforrások felhasználásával kell történjen.

4. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

5. Az ajánlatok benyújtása: Polgármesteri Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2021. március 22-én, 10.00-ig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő a pályázatok beérkezési és nem postára adási határideje.

6. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, időpontja:

2021. március 22. 11.00 óra.

A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik. Az ajánlatok elbírálására a bontást követő képviselő-testületi ülés keretében kerül sor. A pályázat elbírálására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

Az ajánlatok elbírálása során az ingatlan bérleti díjának összegét, az elvárások teljesítésének minőségét, szakmai színvonalát, valamint az esetleges plusz vállalásokat vesszük figyelembe.

Az eredményhirdetésre a bontást követő testületi ülésen szóban kerül sor, majd az azt követő 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat.

7. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

8. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel/ek módosítását.

9. Fenntartjuk a jogot a pályázati felhívásnak indokolt esetben az ok megjelölésével az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontot megelőzően legalább 7 nappal történő visszavonására. A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályok alkalmazandóak.

10. A kiírás felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.

11. A pályázat nyilvános, egyfordulós. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.

A borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat: „Ajánlat Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában álló 6036/59 hrsz-ú ingatlan 1,8076 hektáros részének bérletére”.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot.

12. Az ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,

b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,

c) a bérleti díj összegére vonatkozóan.

13. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró, vagy az általa megjelölt jogi személy rendelkezésére bocsátotta.

14. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

15. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van.

16. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.

17. A pályázó a bérbeadásra vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat a tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre.

Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

18. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.

A kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.

19. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel s kössön szerződést.Fel