Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Kulturális Alap pályázati kiírás 2019.

Beküldési határidő:  2019. április 26. 12:00kulturális alap

Pályázati kiírás

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2019. évi költségvetésében biztosított 800.000.-Ft összegű „Kulturális Alap” keret terhére.

A pályázat célja: Kulturális és közművelődési tevékenységek, helyi hagyományok ápolásának, turizmus élénkítését szolgáló tevékenységek, turisztikai célú feladat-ellátások, közösségi életre nevelő programok támogatása. Gárdony Város kulturális életének színesebbé tétele, tevékenységének segítése érdekében a közművelődéssel foglalkozó helyi civil szervezetek, civil társaságok és magánszemélyek támogatása.

A támogatandó célok:

-       Működési költségek finanszírozása (pl.: terembérleti díj, utiköltség, szállásdíj, anyagköltség, stb.)

-       Kis értékű eszközök vásárlása. (max. 200.000 Ft)

-       Rendezvények szervezése.

A pályázat benyújtására jogosultak a bejegyzett civil szervezetek, civil társaságok, magánszemélyek.

A pályázat tartalmazza a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2016.  (II. 01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapot, az ott megjelölt csatolandó dokumentumokat.

A pályázati kiírás olvasható Gárdony Város honlapján, www.gardony.hu címen, továbbá Gárdonyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázati adatlap elérhető Gárdony Város honlapján, www.gardony.hu címen, valamint elvihető a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal recepciójáról, és I. emelet 104. irodából.

A pályázatról érdeklődni lehet dr. Drdul Emília szervezési munkatársnál a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal I. em. 104. irodában. Telefon: 06-22/355-370/233

A pályázatot írásban, egy példányban, jelen pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani a pályázati adatlapon az ott megjelölt csatolandó dokumentumokkal együtt.

A pályázatot 2019. április 26. 12:00 óráig lehet benyújtani postán, illetve személyesen ügyfélfogadási időben a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal I. emelet 106. irodában található Jegyzői Titkárságon.

A pályázati kiírás határidejének leteltét követően 10 napos határidővel lehetőség van hiánypótlás benyújtására. A hiánypótlás határidejének lejárta után is hiányos pályázatok elutasításra kerülnek.

Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja a pályázatához.

A beérkezett pályázatokat átruházott hatáskörben az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság bírálja el a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén.

A pályázat elbírálásáról szóló döntésről a pályázó írásban értesül az elbírálástól számított

10 napon belül.

A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a Rendelet 4. számú mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére kerül sor a döntést követő 30 napon belül.

A szerződés megkötése a támogatás igénybevételének feltétele.

A támogatás összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra vagy Gárdony Város Önkormányzat házipénztárából kerül kifizetésre.

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

Elszámolható költségek:

-       Dologi kiadások (anyagbeszerzés, szolgáltatás vásárlás stb.),

-       Kisértékű tárgyi eszköz,

-       Megbízási díj, adószámos magánszemélynek történő kifizetések és ezek járulékai.

A támogatott a támogatás felhasználásról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a Rendelet 2. számú mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a Rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalommal.

A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda, illetve belső kontroll útján – a benyújtott számlák alapján – ellenőrzi.

Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni.

 

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai
nevedr. Drdul Emília
cím2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. I/104
telefon22/355-370/233
e-mail címdrdul@gardony.hu
Letölthető dokumentumok
Kulturális Alap pályázati kiírás
Tájékoztató
Pályázati adatlap


Fel