• Gárdony

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Gárdony, belterület 6037/5 hrsz-ú 1246 m2 alapterületű hajóállomás

Beküldési határidő:  2018. november 23.RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat
Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
 
2. A pályázat: nyilvános, egyfordulós. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
 
3. Az ingatlan adatai: Gárdony, belterület 6037/5 hrsz-ú 1246 m2 alapterületű hajóállomás megnevezésű közművesítetlen, feltöltött ingatlan.
 
4. Pályázni a terület felhasználás módjának és minőségének leírásával lehet.
Elvárás: vendéglátást és a hajóállomás kiszolgálását biztosító építmény helyezhető el, Gárdony Város Rendezési Tervének megfelelően. A terület minimális eladási ára: 100.000.000,- Ft. A pályázó a jogszabályoknak megfelelő parkolószámot az ingatlan melletti önkormányzati területeken – saját maga által kialakítva – a terület bérletével köteles biztosítani. A területbérletet külön megállapodásban szükséges biztosítani.
 
5. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
 
6. Fizetési feltételek: szerződéskötéskor a vételár 100%-a átutalásra kerül az Önkormányzat egyszámlájára.
 
7. Pályázat kiíró határozott célja, hogy a terület funkciójának megfelelően beépítésre kerüljön.
Nyertes pályázó a fenti területre vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követően köteles 2 éven belül építési engedélyt szerezni, és további 2 éven belül az épületre használatbavételi engedélyt szerezni. Amennyiben az első feltétel 2 éven belül nem teljesül, a területet az önkormányzat eredeti, költségekkel csökkentett áron visszavásárolhatja. Amennyiben az első feltétel teljesülése után a második feltétel 2 éven belül nem teljesül, a területet az önkormányzat eredeti, költségekkel csökkentett áron visszavásárolhatja. Mindkét esetben az eredeti csökkentett ár azt jelenti, hogy visszavásárláskor vevő vagy visszaállítja az eredeti állapotot, vagy eladó teszi ezt meg oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos költségek a visszavásárlási árat csökkentik.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 
8. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2018. november 23. 10.00 óráig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be.
 
9. Pályázati biztosíték 3 millió Ft bánatpénz, amelyet legkésőbb a pályázat elbírálásának napjáig köteles a vevő az Önkormányzat egyszámlájára (számlaszám: 11736082-15362852) utalni.
 
10. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, időpontja: 2018. november 23. 10.30 óra.
A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik.
Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület soron következő ülése keretében kerül sor. A pályázat elbírálására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
Az ajánlatok elbírálása során az ingatlan vételárát; a terület beépítésére (nagyságára, minőségére, milyenségére) vonatkozó szándékot; a megvalósítandó projekt ütemezésére, lebonyolítására, szakaszolására vonatkozó pontos időpontokat; a területfejlesztésre vonatkozó előzetes megállapodásokat; a pályázatot alátámasztó látványtervek minőségét, garanciákat vesszük figyelembe.
Az eredményhirdetésre a testületi ülésen szóban kerül sor, majd az azt követő 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat.
 
11. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
12. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel/ek módosítását.
 
13. A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
 
14. A pályázaton való részvétel a fentebb részletezett pályázati biztosíték (bánatpénz) fizetéséhez kötött.
 
15. A benyújtott borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat az 6037/5 hrsz-ú terület hasznosítására”.
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot.
 
16. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, elutasítása esetén vissza kell fizetni.
Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 
17. Az ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
a.) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
b.) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,
c.) a vételár összegére vonatkozóan.
 
18. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt jogi személy rendelkezésére bocsátotta.
 
19. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
 
20. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 120 napig kötve van.
 
21. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.
 
22. A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat a tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre.
Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
 
23. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.
A kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.
 
24. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.
 
Gárdony, 2018. november 7.
 
 
Kapcsolattartó adatai
nevepolgármesteri titkárság
cím2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22
telefon06-22-570-094
e-mail címtitkarsag@gardony.hu
Letölthető dokumentumok
Pályázati kiírás - hajóállomás - 6037-5 hrsz.doc


Fel