Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Velence, belterület 4471/12 hrsz-ú 5261 m2 alapterületű beépítetlen terület

Beküldési határidő:  2018. május 18. 10:00RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat
Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
 
2. A pályázat: nyilvános, egyfordulós. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
 
3. Az ingatlan adatai: Velence, belterület 4471/12 hrsz-ú 5261 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű központi, vízparti közművesítetlen ingatlan.
 
4. A terület minimális ára: 95.000.000,- Ft+Áfa.
 
5. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
 
6. Fizetési feltételek: szerződéskötéskor a vételár 100%-a átutalásra kerül az Önkormányzat egyszámlájára.
 
7. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 
8. Pályázati biztosíték 3 millió Ft bánatpénz, amelyet legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig köteles a vevő az Önkormányzat egyszámlájára (számlaszám: 11736082-15362852) utalni.
 
9. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2018. május 18. 10.00 óráig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent.
 
10. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, időpontja: 2018. május 18. 10.30 óra.
A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik.
Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület soron következő ülése keretében kerül sor. A pályázat elbírálására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
Az ajánlatok elbírálása során az ingatlan vételárát vesszük figyelembe.
Az eredményhirdetésre a testületi ülésen szóban kerül sor, majd az azt követő 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat.
 
11. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet 4. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
12. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel/ek módosítását.
 
13. A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
 
14. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a 4471/12 hrsz-ú terület megvásárlására”.
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Az ajánlathoz csatolni kell a nem magánszemély ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot.
 
15. Az ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a vételár összegére vonatkozóan.
 
16. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
 
17. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van.
 
18. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.
 
19. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.
 
Gárdony, 2018. április 26.


Fel