Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésére

Beküldési határidő:  2010. november 19. 10:00 Gárdony Város Képviselő-testülete a gárdonyi 2321/8 hrsz-ú, 5084 m2 területű ingatlanra vonatkozóan pályázatot ír ki.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
 
1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzata
Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
 
2. A pályázat: nyilvános, kétfordulós. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a 2321/8 hrsz-ú ingatlan hasznosítására”. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot.
 
3. Az ingatlan adatai: Gárdony, belterület 2321/8 hrsz-ú 5084 m2 területű kivett, „beépítetlen terület”. (A beépítés lehetőségeiről tájékoztatást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal 202-es szobájában ügyfélfogadási időben.)
 
4. Pályázni a terület felhasználás módjának és minőségének leírásával lehet. Az ingatlan minimális eladási ára 9.000,-Ft + Áfa/ m2.
 
5. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
 
6. Fizetési feltételek: A teljes vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésekor.
 
7. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán. A pályázatok beérkezési határideje: 2010. november 19.  10.00 óráig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be.
 
8. Pályázati biztosíték 1 millió Ft bánatpénz, amelyet legkésőbb a pályázat elbírálásának napjáig köteles a vevő az Önkormányzat egyszámlájára (számlaszám: 11736082-15362852) utalni.
 
9. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, időpontja: 2010. november 19.  10.30 óra.
A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik. 
Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület soron következő ülése keretében kerül sor. A pályázat elbírálására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
Az ajánlatok elbírálása során az ingatlan vételárát, valamint a megvalósítandó célt vesszük figyelembe. 
Az eredményhirdetésre a testületi ülésen szóban kerül sor, majd az azt követő 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat.
 
10. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
11. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltételek módosítását.
 
12. A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
 
13. A pályázaton való részvétel a fentebb részletezett pályázati biztosíték (bánatpénz) fizetéséhez kötött.
 
14. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, elutasítása esetén vissza kell fizetni.
Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
 
15. Az ajánlattevő pályázati fordulónként csak egy ajánlatot tehet.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
 a.) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
 b.) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,
 c.) a vételár összegére vonatkozóan.
 
16. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt jogi személy rendelkezésére bocsátotta.
 
17. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
 
18. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van.
 
19. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.
 
20. A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat a tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre.
Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
 
21. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.
A kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.
 
22. A kiíró, amennyiben a kétfordulós pályázatra csak egy ajánlatot írnak, nem köteles 2. fordulót tartani, dönthet a rendelkezésre álló adatok alapján is.
 
23. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.
 
 
Gárdony, 2010. november 04.


Fel