• Gárdony

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésre

Beküldési határidő:  2021. október 29. 10:00RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat

Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

 

2. A pályázat: nyilvános, egyfordulós. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.

 

3. Az ingatlanok adatai:

Gárdony belterület 5907 hrsz-ú ingatlanból 490 m2, a 6036/20 hrsz-ú ingatlanból 1.286 m2, a 6036/52 hrsz-ú ingatlanból 64 m2, a 6036/54 hrsz-ú ingatlanból 101 m2 és a 6036/59 hrsz-ú ingatlanból 987 m2, a mellékelt térképvázlat szerint,  összesen 2.928 m2.

 

4. Pályázni a terület hasznosításának módjának és minőségének leírásával lehet.

A terület minimális eladási ára bruttó 69.900.000.- Ft.

 

5. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

 

6. Fizetési feltételek: egyösszegben, szerződés aláírakor.

 

7. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2021. október 29. 10:00 óráig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent.

 

8. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, időpontja: 2021. október 29.  10:30 óra.

A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik.

Az ajánlatok elbírálására a képviselő-testület soron következő ülése keretében kerül sor. A pályázat elbírására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

Az ajánlatok elbírálása során a vételár összegét, fizetési módját vesszük figyelembe.

Az eredményhirdetésre a testületi ülésen szóban kerül sor, majd az azt követő 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat.

 

9. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

10. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel/ek módosítását.

 

11. A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.

 

12. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a Gárdony belterület 5907 hrsz-ú ingatlanból 490 m2, a 6036/20 hrsz-ú ingatlanból 1286 m2, a 6036/52 hrsz-ú ingatlanból 64 m2, a 6036/54 hrsz-ú ingatlanból 101 m2 és a 6036/59 hrsz-ú ingatlanból 987 m2  hasznosítására”.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot.

 

13. Az ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, kivéve, ha licittárgyalásra kerül sor.

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

            a.) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,

            b.) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,

            c.) a bérleti díj összegére vonatkozóan.

 

14. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt jogi személy rendelkezésére bocsátotta.

 

15. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

 

16. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van.

 

17. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.

 

18. A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat a tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre.

Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

 

19. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.

A kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.

 

20. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

 

 

Gárdony, 2021. október 7.Fel