• Gárdony

Tájékoztató ingatlanok előtti közterület használatára vonatkozóan

2023.03.16. 08:39

A tavasz beköszöntével megújul a természet, virágoznak, lassan kizöldülnek a fák, bokrok, egyre több időt töltünk a szabadban, szívesen sétálunk városunk utcáin, ülünk le egy-egy parkban.

Sétáink alkalmával azonban sajnos gyakran találkozunk olyan városképet rontó jelenséggel, hogy egyes ingatlanok előtt a közterületet rendeltetésétől eltérően használják a tulajdonosok.

Ezen állapot felszámolása érdekében a Városőrségünk közterület-felügyelői célzott ellenőrzést folytatnak le közterületeink rendjének és környezetünk tisztaságának biztosítása céljából. 


Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az alábbiakban szeretném Tisztelt Lakosaink és Nyaralótulajdonosaink figyelmét felhívni egyes, a témához kapcsolódó előírásokra:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 3.) rendelete tartalmazza

a közterület használatra vonatkozó rendelkezéseket.

A rendeletből az egyes ingatlanok előtti közterület használatára vonatkozó szabályozást emelném ki:

- Közterületen építési anyag tárolására – amennyiben az építési telken belül erre nincs lehetőség

– kérelemre, csak a szükséges időtartamra és csak a műszakilag indokolt területre adható közterülethasználati engedély.

- Épülettel, építménnyel kapcsolatos építési, bontási és tatarozási munkákat úgy szabad végezni, hogy por- és egyéb szennyeződés a közterületre ne jusson, illetve a vízelvezetés biztosítva legyen.

- Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladék, törmelék tartós tárolása, az

ilyen anyagokat folyamatosan, de legkésőbb 48 órán belül a kijelölt hulladéklerakó-helyre el kell szállítani. A mulasztó költségére elrendelhető az építési törmelék elszállítása.

- Tilos az igénybevett közterületek burkolatán betont, habarcsot keverni.

- Közterületen nem tárolható lakókocsi, utánfutó, pótkocsi, kamionhoz tartozó vontatmány, munkagép és ennek munkaeszközei. Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi, kamion, vontató munkagép és munkaeszközei csak

-saját telephelyen

- bértárolásra kijelölt telephelyen

- méretei alapján alkalmas építési telken tartható.

Tilos a közterületen:

- járművek nagyjavítása, átalakítása, szerelése a KRESZ-ben meghatározott

hibaelhárítás kivételével,

- gépjárművek festése, olajcseréje

- gépjárművek mosása

- javításra, szerelésre váró gépjárművek elhelyezése.

Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható. Az üzembentartó vagy tulajdonos az

üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 8 napon belül eltávolítani.

Ha az üzembentartó vagy tulajdonos az elszállításról 8 napon belül nem gondoskodik, a járművet el kell szállíttatnunk. A jármű hatósági elszállítása előtt írásban felszólítjuk az üzembentartót vagy tulajdonost járművének a közterületről 3 napon belül történő eltávolítására.

A közterület használati engedély iránti kérelmeket az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatási Csoportjához.  Az engedélyhez kapcsolódóan az önkormányzati rendelet mellékletében foglalt közterület használati díjat kell megfizetni.

Tilos közterületen elhelyezni, oda kihelyezni olyan tárgyakat, amelyek mások testi épségét veszélyeztetik, továbbá akadályozzák a gyalogos, jármű és gépjármű forgalmat.

Ezt a rendelkezést különösen fontos kiemelni, mivel sok tulajdonos tesz az ingatlana elé köveket, oszlopokat, hogy az általa rendben tartott, füvesített közterületet megóvja. Mindez balesetveszélyes helyzetet teremt, így erre nincsen lehetőség.

Azon ingatlantulajdonossal szemben, aki az ingatlana előtti közterületet rendeltetésétől eltérően használja, illetve a közterületen ideiglenesen elhelyezhető építési anyag tárolásához nem kért engedélyt, Közterület-felügyelőink első alkalommal szóbeli, illetve írásos figyelmeztetésére számíthatnak és határidőt kapnak a jogellenes állapot megszüntetésére.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, az ingatlan tulajdonosa a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2018. (IV. 5.) önkormányzati rendelet alapján a Városőrség helyszíni ellenőrzése során helyszíni bírsággal sújthatják, melynek összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

A közterület jogosulatlan használata miatt közigazgatási eljárás is kezdeményezhető, melynek

során 200.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség.

A fokozott ellenőrzéssel célunk nem a szankcionálás, sokkal inkább környezetünk megóvása, közterületeink szebbé tétele, városunk vonzerejének növelése.

 

                                                                                                                       Jankovics Zoltánné

                                                                                                                               jegyző

Fel