Tájékoztatás óvodai beíratásról
2021.03.26. 11:22

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményfenntartó döntésének megfelelően a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe a 2021/2022 nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyeken kerül sor:

2021. április 26. – 28. napokon 8-15 óra között.

Gárdonyi Óvoda Székhely (2484 Gárdony-Agárd Óvoda utca 25)

Elérhetőségek: oviagard3@t-online.hu; (06 22) 579-142

 

Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvoda (2483 Gárdony, Posta utca 20)

Elérhetőség: sasvari.andi16@gmail.com; (+36 30 653 8420)

 

Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvoda (2485 Dinnyés, Vörösmarty utca 1)

Elérhetőségek: dinnyesiovi@freemail.hu; (06 22) 357 554

 

Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvoda (8112 Zichyújfalu, Kastélykert)

Elérhetőségek: zichyovi@gmail.com; (06 22) 300 619

 

Gárdonyi Óvoda Verebi Tagóvoda (2477 Vereb, Berényi út 4)

Elérhetőségek: verebovi@gmail.com; (+36 30 235 7430)

 

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. (továbbiakban: Nkt.) alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. 09. 01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A nevelési év 2021. szeptember 1-től, 2022. augusztus 31-ig tart.

Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele szakértői vélemény alapján a szakértői bizottság kijelölése alapján történik.

Jogorvoslati lehetőség:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2021. május 28-ig írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében Gárdony Város Önkormányzat jegyzője jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az eljárást megindító kérelmet Gárdony Város Önkormányzat jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell írásban benyújtani.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során az emberi erőforrások minisztere határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

-          Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2021. április 29-ig.

-          A kötelező felvételt biztosító óvoda 2021. április 29-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé.  (www.oktatas.hu)

Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával a fent megjelölt elérhetőségeken és nyújtsanak tájékoztatást arról a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Az alábbi adatokra lesz szükségünk:

-          gyermek neve,

-          születési helye, ideje,

-          TAJ száma,

-          lakcíme,

-          anyja neve,

-          szülők elérhetőségei.

Az adatokat igazoló dokumentumokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya) a nevelési év kezdésekor kell majd bemutatni, az óvoda vezetőjénél.

 

Óvodai felvételi körzetek

 

Gárdony, 2021. március 26.

 

Jankovics Zoltánné

jegyző

Fel