Pályázati felhívás a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére
2019.06.04. 11:15

Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére.


 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős (heti 40 óra)

 A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2019. szeptember 01-jétől 2024. augusztus 31-éig szól.

 A munkavégzés helye: 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények, városi ünnepségek szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény működésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, színvonaláért és szabályosságáért.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvényben, valamint az e törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletben leírtak az irányadók.

 Pályázati feltételek:

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére”

 6/A § alapján:

 -       Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a)         rendelkezik

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

b)      a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c)       kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez;

 6/B § alapján:

 -       Városi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a)                rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és

b)    végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

 -       vállalja, hogy a megbízást követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és az okirattal igazolja.

-       magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

-       magyar állampolgárság,

-       munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,

-       büntetlen előélet,

-       cselekvőképesség,

-       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ha a pályázó mindkét képesítési feltételnek (könyvtár, közművelődés) megfelel, legalább 3 év vezetői tapasztalat, helyismeret, valamint a város kulturális életében való aktív részvétel.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

 -       részletes szakmai önéletrajz,

-       vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés,

-       végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,

-       az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,

-       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-       nyilatkozat arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,

-       nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék,

-       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 01. napjától tölthető be.

 A pályázat beérkezésének határideje: a KSZK honlapján történő elsődleges közzétételtől számított 30 nap.

 A KSZK honlapján történő megjelenés: várható időpontja: 2019. június 03.

 A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília szervező nyújt, a 30/390-1640-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Tóth István Gárdony Város polgármestere részére, az alábbi címre: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

 Kérjük a borítékon feltüntetni: „Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetői pályázat”

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A pályázatokat Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtási rendelet szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli véleményezését követően bírálja el.

 A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatok benyújtásától számított 30 napon belül.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Gárdony Város honlapja (www.gardony.hu)

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Gárdony Város Önkormányzat kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, illetve aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Fel