• Gárdony

Az ÁROP-1.A.2/A-2008-0080 azonosító számú projekt által érintett ügycsoport, feladatellátás kereteit meghatározó főbb jogszabályok

2010.08.03. 10:34
Az ÁROP-1.A.2/A-2008-0080 azonosító számú projekt által érintett ügycsoport, feladatellátás kereteit meghatározó főbb jogszabályok, főbb jogi rendelkezések összefoglalása

Az ÁROP-1.A.2/A-2008-0080 azonosító számú projekt által érintett ügycsoport, feladatellátás kereteit meghatározó főbb jogszabályok, főbb jogi rendelkezések összefoglalása


2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében - összhangban a közbeszerzések terén nemzetközi szerződéseinkkel és az Európai Közösség jogszabályaival

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

1992. évi LXXIV. törvény általános forgalmi adóról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi XCI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet államháztartás működési rendjéről

249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról

21062009(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének fetételeiről

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól

1992. évi XXIII. Törvény a köztisztviselők jogállásáról

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogait. A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit.

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007. (IV. 25.) sz. rendelete Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Polgármesteri Hivatal, az Ötv., továbbá Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2007. (IV. 25.) rendelet szerint a polgármester irányításával és a jegyző vezetésével működik.
A Hivatal belső szervezeti egységekre - irodák, titkárságok (továbbiakban: iroda) – tagozódik. Az iroda a Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egysége. Vezetőjét a Polgármester egyetértésével a Jegyző bízza meg.
A Képviselő-testület, annak bizottságai, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati, valamint államigazgatási ügyeket döntésre a Hivatal szervezeti egységei készítik elő. Ellátják a végrehajtással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladataikat, gyakorolják a jogszabályokban biztosított jogköröket.
A szervezeti egységek vezetői gyakorolják – a jegyző által meghatározott körben – az egyéb munkáltatói jogköröket a beosztott köztisztviselők tekintetében.
A szervezeti egységek működéséért a vezetők a Hivatalt irányító polgármesternek, és a munkáltatói jogkört gyakorló jegyzőnek felelnek.
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek helyettesítését – vezetői megbízás nélkül - a jegyző egyetértésével a szervezeti egységek vezetői által megbízott köztisztviselők a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint látják el.


Gárdony, 2010. május 18.

Fel