Idegenforgalmi adó

Az adó alapja: az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy eltöltött vendégéjszaka.

Mértéke: 430,- Ft/nap/fő

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tenni, és a beszedett idegenforgalmi adót befizetni.

A befizetéseket a 11736082-15362852-03090000 számú Idegenforgalmi adó számlára kell teljesíteni.

 

A helyi rendelet 2011.01.01-től érvényes teljes szövege itt olvasható!

 

Az adó beszedésére kötelezett

 

 • a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülitelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemelteti,
 • b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülit fenntartó szerv,
 • c) a fizeti-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetileg a közvetítésre jogosított szerv,
 • d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történi bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevijétil (használójától) az egész bérleti, használati idire egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be.

 

Az adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik megfizetni, ha annak beszedését elmulasztotta

Mentességek

 

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • a gyógy- vagy szociális intézményben fekvő magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, Gárdony illetékességi területén tanuló magánszemély;
 • hatóság vagy bíróság intézkedése folytán az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély;
 • a szakképzés keretében az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély;
 • szolgálati kötelezettség teljesítése céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély;
 • a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy ideiglenes tevékenységet végző vállalkozó vagy ezen vállalkozó munkavállalója, aki munkavégzés céljából tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén;
 • az önkormányzat illetékességi területén lévi üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá használati joggal rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának iditartamára annak hozzátartozója;
 • önálló keresettel nem rendelkezi, és saját magát önállóan ellátni képtelen mozgáskorlátozott, továbbá a szellemi fogyatékos, gondnokság alá helyezett nagykorú személy

 

Változás A 70. életévét betöltött magánszemélyek mentessége megszűnt!

Adómentesség igazolása
 • A szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák csak abban az esetben mentesek az adó alól, ha a vendégek a mentesség jogosultságát igazolják a szállásadónak.
 • Az adómentességre igényt tartó magánszemély az adatszolgáltatásra nem köteles, de ha az adatait és igazolását nem mutatja be (önkéntes adatszolgáltatás) az adóbeszedésre kötelezettnek, akkor a mentességeket nem veheti igénybe. Ebben az esetben a szállásadó az idegenforgalmi adót köteles bevallani és megfizetni, vagy megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását.

  • Az életkort valamely személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal;
  • a tanulói jogviszonyt Gárdony Város területén található intézmény iskolalátogatási igazolásával;
  • illetve a szakmai gyakorlatot tartó vállalkozás nyilatkozatával;
  • az Önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet folytató munkáltató igazolásával, megbízólevéllel;
  • mozgáskorlátozottságot illetve a gondnokságot igazoló okirattal kell igazolni.

Fontos
Nem minősül szakképzésnek a tartózkodási idő alapján beszedett idegenforgalmi adó tekintetében, és nem mentes az adó fizetése alól a kulturális és sportrendezvényeken, valamint a szakmai értekezleten, tréningen illetve konferencián részt vevő magánszemély.

Nyilvántartás, vendégkönyv

 

 • Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas nyilvántartást - vendégkönyvet – köteles vezetni.
 • A nyilvántartását számítógépen is vezetheti. Ebben az esetben köteles sorszámozott bejelentő lapot rendszeresíteni.
 • A vendégkönyv tartalmának előírásait a helyi rendelet szabályozza.
 • A vendégkönyvet használatba vétel előtt hitelesíttetni kell! (Polgármesteri Hivatal Adócsoportnál)
 • A vendégek adatait, legkésőbb a szálláshely igénybevételétől számított 3 órán belül be kell vezetni.
 • A vendégkönyvbe minden vendéget (adómentes vendégeket is) be kell vezetni. Egy rovatban csak egy személy adata szerepelhet.
 • A vendégkönyvet, valamint a bejelentő lapokat az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett személy nem tartózkodik állandóan a szálláshelyen, köteles megbízottról gondoskodni, akinek nevét, elérhetőséget az önkormányzati adóhatóságnál köteles bejelenteni.
 • 8.00-20.00 óra közötti időpontban az ellenőrzést végző személyt a szállásadó köteles beengedni, és az ellenőrzési tevékenységét elősegíteni.

 

BEJELENTKEZÉS vendégek után fizetendő adó hatálya alá 2013
Vendégek után fizetendő - napi - díj bevallás 2013 Magánszemélyeknek
Vendégek után fizetendő - napi - díj bevallás 2013 Jogi személyeknek
Helyi rendelet 2011-től
Meghatalmazás jogi személytől
BEVALLÁS magánszemélyeknek 2012
BEVALLÁS jogi személyeknek 2012
Oldal nyomtatása
Fel