Gárdony 6036/66 hrsz-ú ingatlan értékesítése

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzat

Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

 

2. A pályázat: nyilvános, kétfordulós, licittárgyalásos. Licitlépcső csak felfelé: 1.000.000,- Ft. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.

 

3. Az ingatlan adatai: Gárdony, belterület 6036/66 hrsz-ú ingatlan.

 

Az ingatlan minimális eladási ára bruttó 508.000.000-, Ft.

 

Elvárás: Előzetes, legalább vázlatosan megrajzolt tervek a pályázatban való megjelenítése, melyekből határozottan kivehető az esetlegesen építendő épület stílusa.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a vevő az ingatlanon kialakít egy cca 150-200 m2-es vitorlás sport űzésére alkalmas épületet, melyet a későbbiek során bérbe ad, továbbá az adásvételi szerződés megkötését követő 3 hónapon belül a megvásárolt területet végleges kerítéssel keríti be.

 

4. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

 

5. Fizetési feltételek: Szerződéskötéskor a vételár 100 %-a.

 

6. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2022. augusztus 22. 10.00 óráig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent.

 

7. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, időpontja: 2022. augusztus 22. 10.15 óra.

A pályázatok felbontása a nyilvánosság előtt zajlik.

Az ajánlatok elbírálására a licittárgyalást követően, a képviselő-testület soron következő ülése keretében kerül sor. A pályázat elbírálására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlott vételárat és az előzetes elvárást vesszük figyelembe.

Az eredményhirdetésre a testületi ülésen szóban kerül sor, majd az azt követő 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat.

 

8. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

9. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel/ek módosítását.

 

10. A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.

 

11. A pályázat nyilvános, kétfordulós. Az ajánlatok felbontása után licittárgyalásra kerül sor. Licitlépcső csak felfelé 1.000.000,- Ft. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.

A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a 6036/66 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.”

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot.

 

12. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

            a.) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,

            b.) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,

            c.) a vételár összegére vonatkozóan.

 

13. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt jogi személy rendelkezésére bocsátotta.

 

14. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

 

15. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van.

 

16. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.

 

17. A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat a tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre.

Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

 

18. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.

A kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.

 

19. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

 

Gárdony, 2022. július 28.

Oldal nyomtatása
Fel