GARDONY PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       magyar   english   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
Szervezeti, személyzeti adatok
Vezetők
Képviselő-testület
Gazdálkodó szervezetek
Közfeladatot ellátó szervek
Gárdonyiak Lapja
Törvényességi ellenőrzés
Tevékenység, működés
Testületi ülések
Előterjesztések
Hirdetmények, közlemények
Pályázatok
Ellenőrzések, vizsgálatok
Szabályzat -Közérdekű adatok megismerése
Statisztika
Közérdekű adatok hasznosítása, felhasználása
Gazdálkodás
Vissza
 
Közérdekű adatok

 

Gárdony Város Önkormányzat általános közzétételi listája az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerint

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.       A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Gárdony Város Önkormányzat

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Központi telefonszámok: 0622/570-100, 0622/570-027, 0622/570-028, 22/355-370

Telefaxszám: 22/355-375

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu

Hivatali kapu rövid név: GARDONYONK           KRID azonosító: 651512321

Honlap: www.gardony.hu

 

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Központi telefonszámok: 0622/570-100, 0622/570-027, 0622/570-028, 22/355-370

Telefaxszám: 22/355-375

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu

Hivatali kapu rövid név: GARDONYPH               KRID azonosító: 600139746

Honlap: www.gardony.hu

 

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:       08.00 - 12.00; 13.00 - 17.30

Szerda:     08.00 - 12.00;

Péntek:     08.00 - 12.00

 

Elérhetőségek

Bankszámlaszámok

 

2.       A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Hatósági Iroda

Adócsoport

Ellátja a hatáskörébe utalt központi és helyi adók bevallásával, kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, ellenőrzésével, a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés – halasztás engedélyezésével, az adó mérséklésével és elengedésével, behajthatatlanság vagy elévülés miatti törlésével és adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a behajtásra kimutatott köztartozások behajtásával és nyilvántartásával összefüggő teendőket.

Intézi az adóügyekben érkező kérelmeket és megkereséseket.

Kiállítja az adó- és értékbizonyítványokat (hagyatéki ügyek kivételével).

Teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat.

 

Építési és Műszaki Csoport

Ellátja a villamosenergia, gázenergia felhasználásával kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat,

különösen: temető üzemeltetéssel kapcsolatos, - szilárd- és folyékonyhulladék kezelésével kapcsolatos, fürdőhelyek kijelölésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a távközléssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a környezet- és természetvédelemmel, vadászattal kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közterületek használatával kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közterületek, utcák elnevezésével, házszámozással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a helyi építési szabályzattal, szabályozási terv készítésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a településrendezéssel kapcsolatos feladatokat.

Ellátja az építési folyamatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat, ellenőrzéseket.

Ellátja az épített környezet fenntartásával, használatával, értékeinek védelmével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó adatvédelmi feladatokat.

Vezeti a feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, kimutatásokat, elvégzi a statisztikai adatszolgáltatásokat.

Gondoskodik a feladatkörébe tartozó területeken a pályázati lehetőségek kihasználásáról.

 

Igazgatási Csoport

Állampolgársági honosítási ügyek.

Névváltozási ügyek.

Születési, halotti, házassági anyakönyvezés, ezzel összefüggő adatszolgáltatási feladatok, és okiratok kiállítása, nyilvántartások vezetése.

Hazai anyakönyvezésben közreműködés.

Hatósági bizonyítványok kiadása.

Robbanóanyagok bejelentésével, nyilvántartásával, megsemmisítésével kapcsolatos ügyek.

Talált tárgyak kezelése.

Hagyatéki ügyek.

Birtokvédelmi ügyintézés.

Lakás- és helyiséggazdálkodási ügyek.

Lakáscélú munkáltatói kölcsön ügyek.

Lakásfenntartási támogatások.

18. életévét betöltött, munkaképesség-csökkentek illetve egészség-károsodottak rendszeres segélyezése.

Aktív korú, nem foglalkoztatottak ellátásának megállapítása.

Önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos ügyek.

Köztemetés engedélyezésével kapcsolatos ügyek.

Ápolási díj ügyek.

Méltányossági közgyógyellátási ügyek.

Külföldiek ingatlanszerzéséhez nyilatkozat kiadásával kapcsolatos ügyek.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kiskorú gyermekek vonatkozásában.

Óvodáztatási támogatás megállapítása.

Születési hozzájárulás megállapítása.

Hagyatéki ügyintézés.

Megkeresések alapján környezettanulmányok lefolytatása.

Üzletek bejelentésével és működési engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Szálláshelyek engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Telepengedélyezéssel kapcsolatos eljárások.

Piacok, vásárok engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Zajos, táncos rendezvények engedélyezése.

Zajvédelmi ügyek.

Állattartási ügyek.

Fakivágás engedélyezése.

Méhészek nyilvántartása.

Mező- és erdőgazdálkodási ügyek.

Hirdetmények kifüggesztése.

Környezettanulmányok, helyszínelés a feladatkörébe tartozó ügyekben.

Együttműködés FÓKUSZ Szociális Szolgálattal.

Együttműködés egyéb, a szociális gondoskodásban résztvevő intézményekkel, társadalmi szervekkel.

Hatósági, törvényességi ellenőrzések.

Valamennyi feladatkörhöz előírt nyilvántartás vezetése, statisztika készítése.

Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó adatvédelmi feladatokat.

 

Pénzügyi Iroda

A költségvetési bevételekre vonatkozó számítások elvégzése, a kiadási igények felmérése.

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési javaslatának és a végrehajtásról szóló beszámoló tervezetének összeállítása (mérlegkészítés).

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe vont működési, fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében az operatív gazdálkodás pénzügyi feladatainak lebonyolítása.

Feladata megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatalhoz csatolt részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása.

Feladata a megrendelések, kifizetések, utalások teljesítése, a bevételek és kiadások könyvelése, bizonylatolása, állóeszköz-, anyag- és készletbeszerzés, gazdálkodás, pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése.

Vezeti az előíráson alapuló bevételek és előírt egyéb (bér, létszám, ÁFA, SZJA, stb.) nyilvántartásokat, intézkedik a bevételi hátralékok ügyében.

Elszámolja, intézi a kifizetéseket terhelő levonásokat.

Biztosítja a pénzforgalmi szabályzat érvényesülését (utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) a kötelezettségvállalás során.

Kezeli a költségvetési, letéti, lakásépítési, a hitel- és közmű-finanszírozási számlákat.

Gondoskodik az intézmények pénzellátásáról, gazdálkodásuk figyelemmel kíséréséről, pénzmaradványaik felülvizsgálatáról.

Ellátja a költségvetéssel összefüggő egyéb szervezési feladatokat.

Elvégzi a leltározást, selejtezést.

Vezeti a Polgármesteri Hivatal és azok bélyegző-nyilvántartását, akiknek ellátja egyes pénzügyi-gazdasági feladatait.

 

Polgármesteri Kabinet

Rendezvények szervezése.

Városmarketing.

Nemzetközi kapcsolatok.

Kapcsolattartás idegenforgalmi, kulturális intézményekkel, szervezetekkel, partnertelepülésekkel.

Gárdony Város honlapja informatív tartalmának kezelése.

Vagyonkataszter kezelése, karbantartása.

Vagyonkezeléssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek előkészítése, lebonyolítása.

Közterület-felügyelet irányítása.

Egyéb városüzemeltetési feladatok.

Koordinálja az önkormányzat pályázati tevékenységét, gondoskodik a feladatkörébe tartozó területeken a pályázati lehetőségek kihasználásáról, a pályázati támogatásokkal kapcsolatos elszámolások elkészítéséről.

Ellátja a bérbe adott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos bérbeadási jogkörből adódó feladatokat.     

Gondoskodik az önkormányzati beruházási, felújítási programok, koncepciók előkészítéséről, a beruházási, felújítási feladatok költségvetésének elkészítéséről, tervezéséről, lebonyolításáról, ellenőrzéséről.

 

Szervezési-, Jogi- és Humánpolitikai Iroda

Gondoskodik a képviselő-testület működéséről, különösen megszervezi a testület összehívását, gondoskodik az előterjesztések előkészítéséről, törvényességi ellenőrzéséről, azok bizottsági véleményeztetéséről.

Gondoskodik a bizottságok működéséről, különösen megszervezi azok összehívását, tájékoztatását.

Gondoskodik a képviselő-testület, az Ügyrendi Bizottság és az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, továbbításáról, a lakosság tájékoztatásáról; a döntések, rendeletek megszövegezéséről.

Gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről.

Gondoskodik a képviselői kérdésekre, interpellációkra történő válaszadásokról.

Figyelemmel kíséri a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását, a végrehajtás helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Gondoskodik a feladatkörébe tartozó, illetve más iroda feladatkörébe nem tartozó előterjesztések előkészítéséről.

Gondoskodik a polgármesteri hatáskörbe tartozó feladatok ellátásáról, a kifejezetten más iroda feladatkörébe utalt ügyek kivételével.

Megszervezi a lakossági fórumokat, közmeghallgatásokat.

Gondoskodik az országgyűlési, helyi képviselő választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Gondoskodik a népösszeírással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Közreműködik a Hivatal, a feladatkörébe tartozó intézmények, szervezetek törvényességi ellenőrzésében.

Gondoskodik az önkormányzat számítógép és távközlési hálózatának és gépparkjának üzemeltetéséről és fejlesztéséről.

Gondoskodik az önkormányzat számítástechnikai eszközeinek, telefon, fénymásoló beszerzéseinek előkészítéséről, karbantartásáról, ezen rendszerek igénybevételének és költségeinek nyomon követéséről, a hivatalban használt szoftverek aktualizálásáról.

Közreműködik az oktatási, közművelődési pályázatok elkészítésében.

Ellátja a rehabilitációval, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, más kulturális tevékenységgel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatokat.

Ellátja az oktatással, képzéssel, különösen a közoktatással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatokat.

Gondoskodik a különböző közlemények, hirdetmények megjelenítéséről.

Ellátja a feladatköréhez kapcsolódó adatvédelmi feladatokat.

Gondoskodik a feladatkörébe tartozó ügyekben a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről, és statisztikai adatszolgáltatásról.

Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó intézményekkel, szervezetekkel.

Gondoskodik a Hivatalban a takarítási feladatok ellátásáról.

Ellátja a hivatali gépjárműhasználattal kapcsolatos feladatokat.

Ellátja az iratkezelési és megőrzési feladatokat.

Ellátja a leírói feladatokat.

Ellátja a polgári védelmi, honvédelmi, tűzvédelmi feladatokat.

Ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

 

3.       A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tóth István

Polgármester

0622/570-094, 0622/570-100/230

tikarsag@gardony.hu

Polgármesteri fogadónapok: Minden hónap első és harmadik szerdája, bejelentkezés alapján.

 

Jankovics Zoltánné

Jegyző

0622/570-235

 jankovics.zoltanne@gardony.hu

Jegyzői fogadónapok: Minden hónap második és negyedik szerdája, 8-12, 13-16 óráig.

 

dr. Sántha Tibor

Aljegyző

Szervezési, Jogi és Humánpolitikai irodavezető

Ügyfélkapcsolati vezető

0622/570-237

santha@gardony.hu

 

Gabrovits Eszter

Pénzügyi Iroda

Irodavezető

0622/570-101, 0622/570-100/214

gabrovitseszter@gardony.hu

 

 

4.       Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselőt-testülete:

Létszám: 12 fő

Polgármester: Tóth István

Alpolgármesterek: Dr. Erdei Péterné és Muray Rita

 

Képviselő-testületi tagok:

Bálint Zoltán László

Császár Attila

e-mail: csaszarattila@gardony.hu

Derecskei Gábor

e-mail: derecskeigabor@gardony.hu

Dávid Zoltán

e-mail: davidzoltan@gardony.hu

Dr. Kalmár József

e-mail: drkalmarjozsef@gardony.hu

Eötvös Pál Árpád

e-mail: eotvospal@gardony.hu

Dr. Heresznyei Gabriella

Sipos Balázs Gábor

Szabóné Schneider Anikó

 

Bizottságok:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:

Elnök: Dávid Zoltán         

Referens: Gabrovits Eszter

Pénzügyi Iroda

irodavezető

0622/570-101

gabrovitseszter@gardony.hu

Képviselő tagok:  

Derecskei Gábor

Dr. Kalmár József

Császár Attila

Nem képviselő tagok:       

Gárday Balázs

Schuster László

 

Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Császár Attila        

Referens: dr. Sántha Tibor

Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda

irodavezető

0622/570-236

santha@gardony.hu

Képviselő tag: Bálint Zoltán László

Nem képviselő tag: Dr. Kampits Bence

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság:

Elnök: Dr. Kalmár József

Referens: Jankovics Zoltánné aljegyző,

Hatósági Iroda

irodavezető

jankovics.zoltanne@gardony.hu

0622/570-237

Képviselő tagok: Eötvös Pál Árpád

 Dr. Heresznyei Gabriella

Nem képviselő tagok:       

Kovács Ibolya

Molnár Tamás

 

Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság:

Elnök: Szabóné Schneider Anikó   

Referens: Dr. Drdul Emília

intézményi szervező

0622/570 100/233

drdul@gardony.hu

Képviselő tagok:  

Derecskei Gábor

Sipos Balázs Gábor

Nem képviselő tagok:

Kelemen Istvánné Torda Molnár Enikő

Ocsenás Péterné

 

 

5.       A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.

Székhely: 2484 Gárdony, Fürdő tér 1.

Tel.: 22/579-230

Fax: 22/579-249

E-mail: info@agarditermal.hu

Honlap: https://www.agarditermal.hu

Tevékenységi kör: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Gárdony Város Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%


Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.

Székhely: 2484 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38.

Tel.: 22/579-008

E-mail: info@gvu.hu

Honlap: www.gvu.hu

Tevékenységi kör: Városüzemeltetés, Zöldterület-kezelés

Gárdony Város Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%


Agárdi Zöld Kft.

Székhely: 2484 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38.

Tel.: 22/579-008

E-mail: info@gvu.hu

Honlap: www.gvu.hu

Tevékenységi kör: Zöldterület-kezelés

Gárdony Város Önkormányzat részesedésének mértéke: 100%

 

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26.

Telephely: 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.

Tel.: 06/22 579-185

E-mail: info@vhg.hu

Honlap: https://www.vhg.hu

Tevékenységi kör: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Ügyfélfogadás:

Hétfőn és Pénteken: 8:00-12:00

Szerda: 7:00-19:00

Gárdony Város Önkormányzat részesedésének mértéke: 45,75 %

 

6.       A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége


Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Vezető: Jankovics Zoltánné jegyző

www.gardony.hu

Alapító okirat

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.

Intézményvezető: Ocsenás Péterné

http://gardonykultura.hu/index.php?option=com_content

Alapító okirat

Alapító határozat

 

Gárdonyi Óvoda

2484 Gárdony, Óvoda u. 25.

Intézményvezető: Oláh Istvánné

Alapító okirat


Fókusz Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ és Családi és Gyermekjóléti Központ

2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 2.

Intézményvezető: Molnár Tamás

Alapító okirat

 

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

2484 Gárdony, Ősz u. 10-12.

Intézményvezető: Zsalkovicsné Szilágyi Noémi

Alapító okirat

Alapító határozat

 

7.       A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Gárdonyiak Lapja

Gárdony Város Önkormányzat Lapja

Kiadja: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Szerkeszti: Idegenforgalmi, Kulturális és Oktatási Bizottság

Felelős kiadó: Tóth István polgármester

E-mail: gardonyiaklapja@gmail.com

Hozzáférés: ingyenes

Hirdetésfelvétel: 0630/847 6088

http://www.gardony.hu/varosi-ujsag

 

8.       A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242.

E-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Telefon: 22 526-900

Telefax: 22 526-905

Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8-11.30, 13-15.30, P: 8-11.30

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.       A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.)

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

2.       A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

-    fürdő- és strandszolgáltatás

-    kiegészítő alapellátás-szolgálat

-    felsőoktatási ösztöndíj támogatás

-    kedvezményes bérlet

-    szociális kölcsön

-    Tourinform Iroda fenntartása

-    kulturális alap

-    sport alap

-    egyéb kulturális és sport rendezvények

-    múzeum

-    galéria

-    kiadványok és vásár

-    lapkiadás

-    alapítványok támogatása

-    egyéb társadalmi szervezetek támogatása

-    egyéb fenntartói támogatás

 

3.       A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei

A képviselő-testület ülései

Helye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Városháza földszinti tanácskozó terme

A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart. A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A képviselő-testület üléseit a polgármester a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja.

A képviselő-testület üléseit munkatervben ütemezi. A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni a helyi képviselőktől, a városban működő egyházak, rendőrség, intézmények vezetőitől, az önkormányzat bizottságainak nem képviselő tagjaitól.

A munkatervhez javaslatot tehetnek a városban működő érdekvédelmi szervezetek, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervek.

A munkatervet a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén kell előterjeszteni.

A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett időpontját, napirendjét.

2020. évi munkaterv

A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a nyilvánosságot - a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével, valamint a városi honlapon keresztül - tájékoztatni kell.

Az ülések előkészítése

A képviselő-testület ülésének napirendjéhez írásos előterjesztés készül, ami helyzetértékelő, tényfeltáró, elemző részből és határozati javaslatból vagy javaslatokból áll.

Ülések nyilvánossága

A képviselő-testület üléstermének tanácskozás céljára rendelt részében az ülés tartama alatt csak a meghívottak tartózkodhatnak.

A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet, és tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthat.

Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot figyelmeztetheti, az ülésről kiutasíthatja.

Ha a hozzászóló vagy közbeszóló képviselő a testületi ülés tekintélyét vagy képviselőt sértő kifejezést használ, a polgármester rendre utasíthatja. Képviselői rendzavarás esetén a polgármester javaslatára a képviselő-testület a hozzászólótól a szót megvonhatja. Ismétlődő vagy súlyos rendzavarás esetén a képviselő tiszteletdíja csökkenthető. Az ismétlődő vagy súlyos rendzavarás megállapítása, valamint a képviselő tiszteletdíj csökkentése kérdésében a polgármester javaslatára a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

Azt, aki a zárt ülésen a helyiségben jogosulatlanul tartózkodik, a polgármester távozásra hívhatja fel, szükség esetén kiutasíthatja.

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai

1.  A Testületi ülés a december havi munkaterv szerinti ülésén a következő naptári évre jogalkotási programot fogad el.

2.  A jogalkotási program a Testületi ülés munkaterv szerinti ülései szerint tartalmazza:

2.1 az új tárgykörben megalkotandó és a hatályos önkormányzati rendeleteket módosító rendelet-tervezetek címét,

2.2 az előkészítésért felelős személyek (előterjesztő, közreműködő) megnevezését.

3.  A jogalkotási programban szereplő rendelet-tervezetek kapcsán

3.1. a társadalmi szervezet,

3.2. alapítvány, közalapítvány

3.3. magánszemély

3.4. gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: egyeztetésben résztvevő) javaslatot fogalmazhat meg (a továbbiakban: előzetes javaslat).

4.  A egyeztetésben résztvevő az előzetes javaslatát a közreműködőhöz, a rendelet-tervezettel érintett munkaterv szerinti ülést megelőző hetedik hét első napjáig, írásban juttatja el.

5.  Az előzetes javaslat tartalmazza:

5.1. az egyeztetésben résztvevő nevét,

5.2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,

5.3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát

5.4. a rendelet-tervezet címét,

5.5. a javaslatot, észrevételt,

5.6. a javaslat indokait,

5.7. az egyeztetésben résztvevő aláírását.

6.  Az előzetes javaslatot a rendelet-tervezetről szóló előterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának vagy elvetésének indoka.

7.  Az önkormányzat honlapján a Testületi ülési anyagokban közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban az egyeztetésben résztvevő a rendelet-tervezetet tárgyaló Testület ülését megelőző hétfőig írásban módosítást javasolhat (a továbbiakban: módosító javaslat) a jegyzőnél.

8.  A módosító javaslat tartalmazza:

8.1. az egyeztetésben résztvevő nevét,

8.2. az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,

8.3. elektronikus elérhetőségét, telefonszámát

8.4. a rendelet-tervezet címét,

8.5. a jogalkotásról szóló törvényben előírtaknak megfelelő szövegszerű módosítást,

8.6. a jogalkotásról szóló törvényben előírt előzetes hatásvizsgálatot tartalmazó dokumentumot,

8.7. a jogalkotásról szóló törvényben előírt indokolási kötelezettségnek megfelelő indokolást,

8.8. az egyeztetésben résztvevő aláírását.

9.  A hiánytalan javaslatot az illetékes Bizottság ülésén ismertetni kell. Ha az egyeztetésben résztvevő kérte meghallgatását, a bizottság ülésének időpontjáról elektronikusan tájékoztatni kell.

10. Amennyiben az illetékes Bizottság a javaslatot támogatja, az bizottsági véleményként a Testület elé kerül.

11. Az egyeztetésben résztvevő a Testület ülésén a 14. §-ban meghatározottak szerint szólalhat fel.

Rendeletek
Jegyzőkönyvek

 

4.       A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 Előterjesztések

Jogszabálytervezetek

5.       A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények

Közlemények

 

6.       A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

aktuális pályázatok

korábbi pályázatok

 

7.       A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2019. I. félév államigazgatási hatósági ügyek

2019. I. félév önkormányzati hatósági ügyek

 

III. Gazdálkodási adatok

1.       A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2019. évi költségvetés

 

 

 

 


Szervezeti, személyzeti adatok
Vezetők
Képviselő-testület
Gazdálkodó szervezetek
Közfeladatot ellátó szervek
Gárdonyiak Lapja
Törvényességi ellenőrzés
Tevékenység, működés
Testületi ülések
Előterjesztések
Hirdetmények, közlemények
Pályázatok
Ellenőrzések, vizsgálatok
Szabályzat -Közérdekű adatok megismerése
Statisztika
Közérdekű adatok hasznosítása, felhasználása
Gazdálkodás
Vissza