Pályázati kiírás óvodavezetői álláshelyre
2019.03.28. 10:08

 Gárdony Város Önkormányzat a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gárdonyi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.


 

 

 

Pályázati kiírás

Gárdony Város Önkormányzat a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Gárdonyi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbiak szerint:

 

Gárdony Város Önkormányzat

a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gárdonyi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. július 01-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2484 Gárdony, Óvoda u. 25. sz. (székhelyintézmény), és négy tagintézménye

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gárdonyi Óvoda (gárdonyi, dinnyési, verebi, zichyújfalui tagintézmények) szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a „pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

·      Főiskolai óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,

·      pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

·      legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

·      az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,

·      magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

·      büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

·      vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·      szakmai önéletrajz,

·      az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,

·      iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,

·      pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata,

·      közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

·      szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

·      nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

·      nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

·      nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

·      amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 02. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília intézményi szervező nyújt, a 30/390-1640-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·      Postai úton, a pályázatnak Gárdony Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2483 Szabadság út 20-22. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Gárdonyi Óvoda intézményvezetői pályázat

·      Személyesen: Tóth István polgármester, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. sz.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben, a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ában, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.

 

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje: 2019. június 26.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·      Gárdony Város honlapja: 2019. március 28.

·      Vereb Község honlapja: 2019. március 28.

·      Zichyújfalu Község honlapja: 2019. március 28.

·      Oktatási és Kulturális Közlöny

Fel