Méltányossági ügyek
FIZETÉSI HALASZTÁS, RÉSZLETFIZETÉS

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása során az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133-134. §-ban meghatározott feltételek fennállását kell vizsgálnia.
Az Art. 133. § (1) bekezdése alapján fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése alapján magánszemély esetében a fizetési könnyítés felróhatóság figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.
A hivatkozott törvényi feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya esetén az adóhatóságnak a kérelmet el kell utasítania.
ADÓMÉRSÉKLÉS

Az Art. 134. § (1) bekezdése szerint az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.
Mind a fizetési könnyítésre, mind az adómérséklésre irányuló kérelem teljesítéséhez előírt feltételek fennállását a kérelmet eliterjesztő adózónak kell bizonyítania.
A kérelmet célszerű az elbíráláshoz szükséges adatok bemutatására szolgáló kitöltött adatlapon benyújtani az adóhatósághoz.
A kérelemre indult hatósági eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján illetékköteles, melynek mértéke 3.000.- forint. Ha egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet (fizetési könnyítés és mérséklés), az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az illetéket Gárdony Város Önkormányzat OTP banknál vezetett 11736082-15362852-03470000 számú számlájára átutalással, vagy csekken, a kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni.
A hatósági eljárásra - kérelemre – költségmentesség engedélyezhető a magánszemélynek, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget nem képes viselni, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. § (1) bekezdése alapján.
Oldal nyomtatása
Fel