Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Részletes pályázati kiírás faház bérlésére

Beküldési határidő:  2013. május 24. 11:00 Pályázni a gárdonyi 3490/8 hrsz-ú ingatlanon (Agárd, Városközpont) elhelyezett 4 db cca. 6-7 m2-es faház bérbevételére lehet.
 
Részletes pályázati kiírás
 
1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzata
Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
 
2. A pályázat: nyilvános, egyfordulós. Amennyiben az ajánlott bérleti díj több pályázó esetében megegyezik, licittárgyalás. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
 
3. Pályázni a gárdonyi 3490/8 hrsz-ú ingatlanon (Agárd, Városközpont) elhelyezett 4 db cca. 6-7 m2-es faház bérbevételére lehet. A faházakból vagy faházból történő értékesítés módjának, minőségének meghatározásával, valamint bérleti díj megajánlással. Pályázni 1 faház bérbevételére is lehet. A faházak megtekinthetők a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. telephelyén (2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.). A faházakhoz elektromos áram vételi lehetőséget kiíró tud biztosítani.
 
4. A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
 
5. A bérleti időtartama: 2013. június 8-tól augusztus 31-ig terjed.
 
6. Az ajánlatok benyújtása: Polgármesteri Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2013. május 24. 11.00 óráig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent.
 
7. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, időpontja: 2013. május 27.  10.30 óra.
A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik. Az ajánlatok elbírálására és az esetleges licittárgyalás lebonyolításának időpontja: 2013. június 3-5. napja.
 
8. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 
9. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel/ek módosítását.
 
10. A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
 
11. A pályázat nyilvános, egyfordulós. Amennyiben az ajánlott vételár több pályázó esetében megegyezik, licittárgyalás. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
 
A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a gárdonyi 3490/8 hrsz-ú ingatlanon (Agárd, Városközpont) lévő faházak bérbevételére”.
 
12. Az ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, kivéve, ha licittárgyalásra kerül sor.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
a) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,
c) a bérleti díj összegére vonatkozóan.
 
13. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
 
14. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 15 napig kötve van.
 
15. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.
 
16. A pályázó a bérletre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat a tudomására. Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
 
17. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.
A kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.
 
18. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel s kössön szerződést.
 
 
Gárdony, 2013. május 14.
 
Letölthető dokumentumok
Részletes pályázati kiírás faház bérlésére


Fel