Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati felhívás óvodavezetői álláshelyre

Beküldési határidő:  2013. június 30. 16:00 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Gárdonyi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbiak szerint:
 
Pályázati kiírás
 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Gárdonyi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 31-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2484 Agárd, Óvoda u. 25. sz.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai intézményfenntartó társulásba tartozó Gárdonyi Óvoda (székhelyintézmény) és tagóvodái ( Vereb, Zichyújfalu) szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
·      Főiskolai óvodapedagógus vagy konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
·      pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
·      legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
·      az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
·      magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
·      büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
·      vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·      szakmai életrajz,
·      az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,
·      iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
·      pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata,
·      közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
·      szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
·      nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
·      nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
·      nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
·      amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. augusztus 01. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 30. 16.00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília intézményi szervező nyújt, a 30/390-1640-es telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
·      Postai úton, a pályázatnak Gárdony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2483 Szabadság út 20-22. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3076/2013., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
·      Személyesen: Tóth István polgármester, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. sz.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben, a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ában, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
·      Oktatási és Kulturális Közlöny – 2013. június 01.
·      Gárdony Város honlapja - 2013. június 01.
Kapcsolattartó adatai
nevedr. Drdul Emília
telefon30/390-1640


Eredményhírdetés:  2013. július 31.

Fel