Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás óvodavezető álláshelyre

Beküldési határidő:  2014. május 15. 16:00A Gárdonyi Óvoda Köznevelési Intézményi Társulás a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Gárdonyi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbiak szerint: 
 
A Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás  
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 
Gárdonyi Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 31-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2484 Agárd, Óvoda u. 25. sz.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvodai intézményfenntartó társulásba tartozó Gárdonyi Óvoda (agárdi, dinnyési, verebi, zichyújfalui tagintézmények) szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a „pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
•    Főiskolai óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,  
•    pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
•    legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
•    az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,  
•    magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy  
•    büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  
•    vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•    szakmai önéletrajz,  
•    az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,  
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,  
•    pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata, 
•    közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  
•    szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,  
•    nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, 
•    nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,  
•    nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,  
•    amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.  
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2014. augusztus 01. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15. 16.00 óra 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília intézményi szervező nyújt, a 30/390-1640-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
•    Postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás címére történő megküldésével (2483 Szabadság út 20-22. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2048/2014., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.  
•    Személyesen: Tóth István elnök, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. sz. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben, a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ában, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról a Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 15. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
•    Oktatási és Kulturális Közlöny – 2014. április 15. 
•    Gárdony Város honlapja - 2014. április 15. 
Kapcsolattartó adatai
nevedr. Drdul Emília
cím30/390-1640


Eredményhírdetés:  2014. július 15.

Fel