Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás intézményvezető álláshelyre

Beküldési határidő:  2014. március 21. 16:00 Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ 
Intézmény vezető (magasabb vezető)  
munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: megbízástól számított 5 évre szól. 
 
A munkavégzés helye: 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetése, irányítása. Az Alapító Okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása. Munkáltatói jogkör gyakorlása. 
A település közművelődési tevékenységének, a városi ünnepségek lebonyolításának koordinálása. A helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, a helyi amatőr képzőművészek felkutatása, összefogása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére” 
6/A § alapján: 
 
-    Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 
-    rendelkezik felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,  
-    a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, 
-    kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez; 
 
6/B § alapján: 
 
-    Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 
-    rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi képzettséggel, 
-    rendelkezik idegennyelv-ismerettel, 
-    felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és 
-    kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 
 
-    magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
-    magyar állampolgárság, 
-    munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik, 
-    büntetlen előélet. 
 
 
A pályázónak mindkét képesítési feltételnek (könyvtár, közművelődés) meg kell felelnie. 
 
A megbízott magasabb vezetőnek a megbízást követő két éven belül a kulturáért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot el kell végeznie (Mentesség: jogász vagy közgazdász szakképzettség). 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3 év vezetői tapasztalat, helyismeret, valamint a város kulturális életében való aktív részvétel. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok: 
 
-    részletes szakmai önéletrajz,  
-    vezetői program, szakmai elképzelés, 
-    végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,  
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
-    nyilatkozatot arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,  
-    nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék, 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. április 16. napjától tölthető be. 
 
A pályázat beérkezésének határideje: a KSZK honlapján történő elsődleges közzétételtől számított 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Sántha Tibor Szervezési-, Jogi- és Humánpolitikai irodavezető nyújt, a 06-22/570-236-os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Tóth István Gárdony Város polgármestere részére, az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. 
 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetői pályázat” 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatokat Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli véleményezését követően bírálja el. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 15. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  
Gárdony Város honlapja (www.gardony.hu) 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Gárdony Város Önkormányzata kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
Kapcsolattartó adatai
nevedr. Sántha Tibor Szervezési-, Jogi- és Humánpolitikai irodavezető
telefon06-22/570-23


Eredményhírdetés:  2014. április 15.

Fel