Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázat intézményvezetői álláshelyre

Beküldési határidő:  2013. december 20. 16:00 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ intézmény vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: megbízástól számított 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, irányítása. Az Alapító Okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása. Munkáltatói jogkör gyakorlása.
A település közművelődési tevékenységének, a városi ünnepségek lebonyolításának koordinálása. A helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, a helyi amatőr képzőművészek felkutatása, összefogása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
 
.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek:
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére”
6/A § alapján:
 
-    Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
-    rendelkezik felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,  
-    a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,
-    a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy nem szakirányú egyetemi végzettségének és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
-    kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez;
 
6/B § alapján:
-    Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
-    rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
-    rendelkezik idegennyelv-ismerettel,
-    felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy nem szakirányú egyetemi végzettségének és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
-    kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
-    magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
-    magyar állampolgárság,
-    munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,
-    büntetlen előélet.
 
A pályázónak mindkét képesítési feltételnek (könyvtár, közművelődés) meg kell felelnie.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3 év vezetői tapasztalat, helyismeret, valamint a város kulturális életében való aktív részvétel.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
 
-    részletes szakmai önéletrajz,  
-    vezetői program, szakmai elképzelés,
-    végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,  
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
-    nyilatkozatot arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,  
-    nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék,
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. február 01. napjától tölthető be.
 
A pályázat beérkezésének határideje: a KSZK honlapján történő elsődleges közzétételtől számított 30 nap.
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Sántha Tibor Szervezési-, Jogi- és Humánpolitikai irodavezető nyújt, a 06-22/570-236-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Tóth István Gárdony Város polgármestere részére, az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetői pályázat”
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli véleményezését követően bírálja el.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 
Gárdony Város honlapja (www.gardony.hu)
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Gárdony Város Önkormányzata kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Kapcsolattartó adatai
neveSántha Tibor
e-mail címonkormanyzat@gardony.hu
Letölthető dokumentumok
intézményvezetői_pályázat_2013.doc


Fel