Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás területre

Beküldési határidő:  2009. augusztus 31.Pályázati kiírás 
 
 1. A pályázatot kiíró szerv: Gárdony Város Önkormányzata
 
Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. 
 
2. Az ingatlan jellemző adatai: az 5429/3 hrsz-ú, 5429/6 hrsz-ú, 5456 hrsz-ú, 5457/3 hrsz-ú, 5457/4 hrsz-ú beépítetlen, közművesített belterületi ingatlanokból, valamint az 5457/2 hrsz-ú, 5457/5 hrsz-ú beépítetlen, közművesített belterületi ingatlanokból későbbiek során kivett és a későbbiek során kialakított összesen 3,8504 ha nagyságú ingatlan. A fenti területek egyben és külön-külön is pályázhatók 
 
3. Az értékesítés feltételei:
 
Az ingatlan induló ára: 15.000.-Ft + Áfa/m2
 
Fizetési feltételek: 1. szerződéskötéskor 10 % foglaló + 50 % vételárelőleg. A fennmaradó rész a jogerős építési engedélyek kiadásakor fizetendő. Szerződéskötés a testületi döntést követő 30 napon belül.
 
A terület hasznosításával kapcsolatos információkat, előírásokat Gárdony Város Rendezési Terve tartalmazza. 
 
4. A pályázat hivatalos nyelve: magyar. 
 
5. Az ajánlatok benyújtása: Polgármesteri Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2009. augusztus 31-én, hétfő 16.00 óráig. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő a pályázatok beérkezési és nem postára adási határideje. 
 
6. Pályázati biztosíték: 10 millió forint bánatpénz, amelyet legkésőbb a pályázat elbírálásának napjáig köteles a vevő az Önkormányzat egyszámlájára (számlaszám: 11736082-15362852) utalni.  
 
7. Az ajánlatok felbontásának helye: Gárdony Város Polgármesteri Hivatala, időpontja:
 
2009. augusztus 31. 17.00 óra.
 
A pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik. Az ajánlatok elbírálására a bontást követő képviselő-testületi ülés keretében kerül sor. A pályázat elbírálására Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
 
Az ajánlatok elbírálása során az ingatlan vételárát, valamint azt vesszük figyelembe, hogy az ingatlan tervezett beépítése a rendezési tervben előírtaknak megfelel-e.
 
Az eredményhirdetésre a bontást követő testületi ülésen szóban kerül sor, majd az azt követő 8 napon belül írásban értesítjük az ajánlatot benyújtókat. 
 
8. A pályázati kiírás Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.26.) számú rendelet 3. számú mellékletében foglalt Versenyeztetési Szabályzat előírásai alapján történik, és az ajánlat benyújtásával a pályázó a Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 
9. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ, biztosítható a helyszíni szemle lehetősége. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltétel/ek módosítását. 
 
 
10. Fenntartjuk a jogot a pályázati felhívásnak indokolt esetben az ok megjelölésével az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontot megelőzően legalább 7 nappal történő visszavonására. A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályok alkalmazandóak.
 
11. A pályázaton való részvétel a fentebb részletezett pályázati biztosíték (bánatpénz) fizetéséhez kötött. 
 
12. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, elutasítása esetén vissza kell fizetni.
 
Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá  akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 
 
13. A kiírás felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni. 
 
14. A pályázat nyilvános, egyfordulós. Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban – amelyből 1 példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva – a pályázatra utaló jelzéssel nyújthatják be.
 
A borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat: „Ajánlat Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában álló Agárd szabad partszakasz és parkoló ingatlan megvásárlására”.
 
Az ajánlattevő  meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító  erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint azon képviselői aláírási címpéldányának 60 napnál nem régebbi, eredeti példányát vagy másolatát, akik aláírásukkal ellátják az ajánlatot. 
 
15. Az ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet.
 
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:
 
     a) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
 
     b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,
 
     c) a vételár összegére vonatkozóan. 
 
16. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró, vagy az általa megjelölt jogi személy rendelkezésére bocsátotta.  
 
17. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. 
 
18. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van. 
 
19. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért. 
 
20. A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a részletes tájékoztatóban vagy más módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan köteles kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhat a tudomására. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre.
 
Ha az ajánlattevő  vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a kiíró érvénytelennek nyilvánítja. 
 
21. A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, a tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad.
 
A kiíró  az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodni. 
 
22. A kiíró fenntartja azon kivételes jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse, és egyik ajánlattevővel s kössön szerződést. 
 
 
Gárdony Város Önkormányzat 


Fel