Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás szabad partszakasz ingatlanok üzemeltetésére

Beküldési határidő:  2011. március 21. 12:00Gárdony Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Gárdony, TV Üdülő előtti szabad partszakasz és nyilvános WC (6036/5 hrsz) üzemeltetésére pályázatot hirdet.
 
RÉSZLETES AJÁNLATI KIÍRÁS
 
 
I. A bérleti szerződés tárgya, tartalma
 
Gárdony Város Önkormányzata bérleti formában történő üzemeltetésre hirdeti meg a következő szabad partszakasz ingatlanokat:
 
1.) Gárdony 6036/51 hrsz a pavilonsortól a kikötőig, valamint a 6036/18 hrsz-ú közterület parkolóként
 
Az üzemeltetés körébe tartozó feladatok kiterjednek a szakhatóságok által meghatározott feltételek folyamatos biztosítására.
  
Amennyiben ajánlattevő jelen részletes kiíráshoz képest eltérő feltételeket ajánl, úgy azt alternatív tételként mellékelheti. Alternatív ajánlat csak az alapajánlat kidolgozása mellett adható.
 
2.) A bérlet időtartama: 2011. december 31.
 
 
II. Az ajánlattétel feltételei
 
Melynek teljesítésére, elfogadására az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges:
 
1. Az ajánlattevőnek ajánlatot lehet tennie az éves bérleti díj összegére, mely nem lehet kevesebb, mint bruttó 800.000,- Ft.
2. Az ajánlattevőnek pályázatában ki kell dolgoznia a szabad partszakasz zöld területeinek gondozására, fenntartására vonatkozó elképzeléseit.
3. A bérlőnek a kötelezettsége a bérlet teljes időtartama alatt a területek és a birtokába kerülő felépítmények, felszerelési tárgyak és eszközök őrzése, ezek fenntartási költségeinek viselése. A bérlő jogosult az ajánlatkérő megbízása alapján a bérlemények területén elhelyezkedő felépítmények után számított területhasználati díjak beszedésére. Az ajánlat-kérő hozzájárul a bérlő használatába kerülő felépítmények, egyes részeik albérletbe adásához, az üzemeltetés időtartamára.
4. A leendő bérlő kötelezettségét képezi a szabad partszakasz üzemeltetésével kapcsolatos szakhatósági engedélyek, vizsgálatok díjainak, illetékének megfizetése.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kell nyilatkoznia, hogy esetleges szerződésszegésével összefüggésben milyen kártérítés-fizetési kötelezettséget vállal.
6. Ajánlattevő ajánlatában rögzítse az ingatlanokra vonatkozó teljeskörű kezelési feltételeket, melyeket vállal.
7. A leendő bérlő kötelezettsége az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak megfizetése.
8. Ajánlattevő jelölje meg, milyen szolgáltatásokat igényel a bérbeadótól.
9. A pályázat elkészítéséhez a kiírók előre egyeztetett időpontban helyszíni bejárást és konzultációs lehetőséget biztosítanak.
 
 
III. Az ajánlat benyújtásának módja, feltételei
 
I. Ajánlattevőnek ajánlatát a hivatkozott mellékletek alapján kell elkészítenie. Az ajánlat első oldalán a következő adatokat kell megadni:
- ajánlattevő neve
- ajánlattevő székhelye
- ajánlattevő által felajánlott bérleti díj összege
 
Az ajánlat mellékletei:
1. A pályázó jogi személyiségét igazoló bejegyzési határozat (cégkivonat, aláírási címpéldánya, egyéni vállalkozói igazolvány, közgyűlési határozat) másolata. Az igazolások 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okiratok lehetnek.
2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárás alatt nem áll, valamint adó vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs. Az APEH, Vámhivatal, Önkormányzat, illetékes kamara igazolásának benyújtása, amely nem lehet a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál régebbi.
3. Az ajánlati kötöttség tartalmát, amely nem lehet kevesebb a pályázat benyújtásától számított 60 napnál.
4. A pályázó pénzügyi helyzetének megítélésére alkalmas hiteles bizonylat.
5. Ingatlankezelési feltételeket.
6. Teljesítési garancia mértékére vonatkozó vállalási nyilatkozatot.
7. Kártérítési feltételek meghatározását és vállalásra vonatkozó nyilatkozatot.
 
II. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani 2011. március 21.  12.00 óráig az ajánlati felhívásban közöltek szerint Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának polgármesteri titkárságához (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. II. emelet 208.sz. iroda)
„SZABAD PARTSZAKASZ BÉRLET”
 
             felirattal, 3 példányban, az eredeti példány megjelölésével.
 
IV. Egyéb tudnivalók
 
1. Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy azonos összegű ajánlatok esetén ismételt ajánlattételre hívja fel az érintetteket, illetve az ajánlatok értékeléséhez további információt kérjen.
2. A pályázatok elbírálása az ajánlatok benyújtását követő képviselőtestületi ülésen történik meg.
3. Pályázati kiíró fenntartak a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítja.
 
 
Gárdony Város Önkormányzata 


Fel