Hirdetmény óvodai beiratkozásról
2018.04.03. 16:24
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményfenntartó döntésének megfelelően a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe a 2018/2019 nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyeken kerül sor: 

 2018. május 02. – 04. napokon 8-16 óra között.
Gárdonyi Óvoda (2484 Gárdony, Óvoda u. 25.)
Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája (2483 Gárdony, Posta u. 20.)
Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája (2485 Gárdony, Vörösmarty u. 1.)

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Fontos, hogy a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és TAJ számát vigye magával.

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. (továbbiakban: Nkt.) alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy erre következtetni lehet, abban az esetben a Nkt. alapján az óvoda vezetőjének jogában áll igazolást kérni az életvitelszerű lakás tényéről.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

A nevelési év 2018. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31-ig tart.

Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele szakértői vélemény alapján a szakértői bizottság kijelölése alapján történik.

Jogorvoslati lehetőség:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2018. május 25-ig írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében Gárdony Város Önkormányzat jegyzője jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az eljárást megindító kérelmet Gárdony Város Önkormányzat jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére  kell írásban benyújtani.

Óvodai felvételi körzetek:

Gárdonyi körzet 

Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája (2483 Gárdony, Posta u. 20.)

 • Ady Endre utca
 • Akácfa út
 • Almafa út
 • Amur utca
 • Angolna utca
 • Anikó utca
 • Arany János utca
 • Árvácska utca
 • Babits Mihály utca
 • Balassi Bálint utca
 • Balatoni út
 • Balin utca
 • Batsányi János utca
 • Bem köz
 • Bercsényi utca
 • Béri Balog Ádám utca
 • Berzsenyi utca
 • Bóné Kálmán utca
 • Cápa utca
 • Cethal utca
 • Csengő utca
 • Csokonai utca
 • Csuka utca
 • Cziczó köz
 • Dália utca
 • Daru utca
 • Deák Ferenc utca
 • Delfin utca
 • Dévér utca
 • Diófa út
 • Dobó István köz
 • Dobó utca
 • Eper utca
 • Erkel Ferenc köz
 • Erkel Ferenc utca
 • Fogas utca
 • Fogoly utca
 • Fürj utca
 • Gárdonyi Géza utca
 • Géza fejedelem út
 • Gólya utca
 • Gyöngyvirág utca
 • György Oszkár utca
 • Harcsa utca
 • Határ utca
 • Hattyú utca
 • Héja utca
 • Holdfény sétány
 • Hősök tere
 • Ibolya utca
 • I. utca
 • II. utca
 • III. utca
 • IV. utca
 • IX. utca
 • Jázmin utca
 • Kadarka dűlő
 • Káka utca
 • Kárász utca
 • Karvaly utca
 • Katona József utca
 • Kecsege utca
 • Kemény Zsigmond utca
 • Keszeg utca
 • Kisfaludy utca
 • Kócsag utca
 • Kossuth utca
 • Kölcsey Ferenc utca
 • Kőrösi Csoma Sándor tér
 • Lazac utca
 • Lévai utca
 • Liliom utca
 • Mandula út
 • Margaréta utca
 • Málna utca
 • Meggyfasor utca
 • Mészáros Lázár utca
 • Mogyoró út
 • Munkás utca
 • Muskátli utca
 • Naphal utca
 • Napraforgó út
 • Nád utca
 • Nefelejcs utca
 • Pisztráng utca
 • Polip utca
 • Ponty utca
 • Posta utca
 • Pünkösdi út
 • Radnóti Miklós utca
 • Rája utca
 • Rák köz
 • Rákóczi utca
 • Reviczky utca
 • Rezeda utca
 • Rózsa utca
 • Sas utca
 • Sás utca
 • Sellő köz
 • Semmelweis utca
 • Sikló utca
 • Sólyom utca
 • Süllő utca
 • Szabadság út
 • Szabó Lőrinc utca
 • Szamóca utca
 • Szeder utca
 • Szegfű utca
 • Szemere Bertalan utca
 • Szent István út
 • Szilvafa út
 • Szőlő út
 • Tavirózsa utca
 • Táncsics köz
 • Táncsics utca
 • Tátika utca
 • Thököly utca
 • Tó tér
 • Tó utca
 • Tompa köz
 • Tompa Mihály utca
 • Tövis utca
 • Tulipán utca
 • Turul utca
 • V. utca
 • Vak Bottyán utca
 • Varjú utca
 • Vasvári köz
 • VI. utca
 • VII. utca
 • VIII. utca
 • Viola utca
 • Virág utca
 • Viza utca
 • Vízárok köz
 • Vízárok utca
 • Vörösmarty utca
 • X. utca
 • XI. utca
 • XII. utca
 • XIII. utca
 • XIV. utca
 • XV. utca

 Agárdi körzet 

Gárdonyi Óvoda (Agárdi Székhelyintézmény, 2484 Gárdony, Óvoda u. 25.)

 • Achim András utca
 • Agárd-Alkotmány utca
 • Agárd-Balatoni út
 • Agárd-Gárdonyi utca
 • Agárd-Iskola utca
 • Agárd-Petőfi utca
 • Agárdpuszta
 • Diák utca (Agárd-Úttörő utca)
 • Agárd-Vasút utca
 • Akácfa utca
 • Arany utca
 • Asztalos Sándor utca
 • Avar utca
 • Ág utca
 • Álmos vezér utca
 • Árok utca
 • Árpád utca
 • Barabás Miklós utca
 • Bagoly utca
 • Béke utca
 • Béla utca
 • Benczúr Gyula tér
 • Bethlen Gábor utca
 • Bikavölgyi út
 • Botond utca
 • Bronz utca
 • Budai Nagy Antal utca
 • Camping utca
 • Chernel István utca
 • Cholnoky Jenő utca
 • Cinege utca
 • Csalogány sétány
 • Csend utca
 • Csiribpuszta-Agárdi utca
 • Csiribpuszta-Elza utca
 • Csiribpuszta-Ferenc utca
 • Csiribpuszta-Gazdász utca
 • Csiribpuszta-Nádasdy utca
 • Csiribpuszta-Pál utca
 • Csiribpuszta-Tamás utca
 • Csók István tér
 • Csongor utca
 • Csontváry utca
 • Dankó Pista utca
 • Derkovits Gyula tér
 • Domb utca
 • Dózsa György utca
 • Egry József tér
 • Eötvös tér
 • Esze Tamás utca
 • Ezüst utca
 • Fecske utca
 • Fehér sétány
 • Felhő utca
 • Nagy Gáspár tér (Felszabadulás tér)
 • Fenyő utca
 • Fészek utca
 • Fóka utca
 • Fürdő tér
 • Füzér utca
 • Gábor Áron utca
 • Gallér utca
 • Gesztenye sor
 • Géza utca
 • Gyöngy utca
 • Halász utca
 • Harang utca
 • Hársfa utca
 • Határ út
 • Hinta tér
 • Horgony utca
 • Horog
 • Hóvirág utca
 • Hunyadi János utca
 • Jókai tér
 • Jókai Mór utca
 • József utca
 • Katica utca
 • Kazinczy utca
 • Kinizsi utca
 • Peregovits Károly utca (Kisdobos utca)
 • Kígyó utca
 • Kodály Zoltán tér
 • Ladik utca
 • Lehel utca
 • Levél utca
 • Lomb utca
 • Lotz Károly utca
 • Mackó tér
 • Madarász Viktor utca
 • Május 1. tér
 • Márvány utca
 • Marx György tér (Marx tér)
 • Matonyai tanya
 • Matróz utca
 • Mátyás király utca
 • Meder utca
 • Mező utca
 • Mikszáth Kálmán utca
 • Moha utca
 • Móricz Zsigmond utca
 • Munkácsy Mihály utca
 • Napfény sétány
 • Napfürdő utca
 • Napsugár utca
 • Nyár utca
 • Nyíl utca
 • Nyírfa utca
 • Opál sétány
 • Óvoda utca
 • Őrház utca
 • Ősz utca
 • Paál László utca
 • Pacsirta utca
 • Páfrány utca
 • Pajtás tér
 • Pákász utca
 • Pálmajor puszta
 • Pipacs utca
 • Rigó utca
 • Endre utca (Ságvári Endre utca)
 • Sándor utca
 • Sigray István utca
 • Sirály utca
 • Sreiner tanya
 • Strand utca
 • Szabadka utca
 • Szántó Kovács János utca
 • Szárcs utca
 • Százszorszép utca
 • Széchenyi utca
 • Székely Bertalan utca
 • Szigony utca
 • Szinyei Merse Pál utca
 • Szirom utca
 • Szív utca
 • Szivárvány utca
 • Szondy utca
 • Szöcske utca
 • Szőnyi István tér
 • Szövetkezetek útja
 • Szúnyog utca
 • Tavasz utca
 • Teleki Sámuel utca
 • Tél utca
 • Tímár utca
 • Toldi utca
 • Tópart utca
 • Topáz utca
 • Tölgyfa utca
 • Török Bálint utca
 • Tutaj utca
 • Tücsök sétány
 • Tünde utca
 • Újvidék utca
 • Üdülők útja
 • Vadász utca
 • Varsa utca
 • Vas utca
 • Vénusz tér
 • Veréb utca
 • Vidovszky Béla utca
 • Vidra utca
 • Viktor utca
 • Zichy Mihály tér
 • Zombor utca
 • Zrínyi utca
 • Zsinór utca
Dinnyési körzet 

Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája (2485 Gárdony, Vörösmarty u. 1.)

Dinnyés egész területe:

 • Bartók Béla utca
 • Dinnyés-Ady Endre utca
 • Dinnyés-Alkotmány utca
 • Dinnyés-Gárdonyi utca
 • Dinnyés-Kossuth utca
 • Dinnyés-Petőfi utca
 • Dinnyés-Rákóczi utca
 • Dinnyés-Rózsa utca
 • Herman Ottó utca (Dinnyés-Úttörő utca)
 • Dinnyés-Vörösmarty utca
 • Dózsa György tér
 • Hársfa sor
 • Lóránt Péter utca
 • Május 1. utca
 • Templom tér
 • Tóbíró utca
 • Vajda János utca
 • Vajky György utca

Gárdony, 2018. március 30.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

jegyző

Fel